تربیت بدنی

دانلود کتاب های تربیت بدنی

 

حقوق ورزشی

نام درس: حقوق ورزشی

تعداد واحد: 2

نوع واحد: نظری

پیش نیاز: ــ

اهداف آموزشی: آشنایی دانشجویان باحوادث ورزشی وراههای جلوگیری ازوقوع حوادث وجرائم ، مسئولیت های کیفری، مجازات های اسلامی واختیارات مربیان ورزشی ومسئولیت حقوقی درمدیریت های ورزشی

سرفصل های درس:

1- تعریف حقوق ، اوصاف حقوقی واصول حاکم برعام حقوق

2- ورزش ازدیدگاه قانون اساسی

حقوق ورزشی

3- مسئولیت کیفری، جرم ، مجازات

4- مسئولیت کیفری ناشی ازحوادث ورزشی

5- ورزش وحوادث ناشی ازآن ازنظرقانون مجازات اسلامی

6- اختیارات مربیان ومعلمین ورزش درتنبیه ورزشکاران

7- تحلیل قانون مجازات خودداری کنندگان ازکمک به مصدومین ورزشی

8- مسئولیت مدنی مدیریت های ورزشی

منابع:

حقوق ورزشی ، تالیف دکترحسین آقایی نیا، انتشارات نشرمیزان.

دیباچه ای برحقوق ورزشی ، تالیف البرزچلبی، انتشارات بامدادکتاب

مبانی حقوقی ورزش ها، ترجمه دکترحسین آقایی نیا، انتشارات کمیته ملی المپیک

 جهل به قانــون رافع مسئولیت نیست وهیچ کس نمی تواند به بهانه عـــدم اطــــلاع ازقانون،ازمسئولیت قانونی معاف شودهرچندکه عدم اطلاع خـود رابه اثبات برساند.

تعریف حقوق

حقوق جمع کلمه حق است.

حق یعنی پایدار، راست ، واجب ، عدل ، بهره وسهم معین هرکس.

دراصطلاح حقوقی ، حق آن رابطه ی حقوقی است که به سبب آن قانون به یکی ازاشخاص این توانایی را می دهد تا به  گونه ای ویژه و منفرد برچیز معین مسلط و چیرگی یابد و یا از شخصی دیگرانجام دادن یا ندادن چیزی یا کاری معین را بخواهد.

حقوق مجموعه مقرراتی است که براشخاص، ازاین جهت که دراجتماع هستند، حکومت می کند.

تعریف حقوق

تعریف دیگرحقوق: مقرراتی است که روابط بین افراد را با هم و روابط بین دولت را با دولت ها وسازمان های بین المللی تنظیم        می نماید (4).

تقسیمات حقوق(4):

الف) حقوق ملی (داخلی)            ب) حقوق بین المللی (خارجی)

تقسیمات حقوق ازمنظری دیگر(4):

الف) حقوق عمومی              ب) حقوق خصوصی   

تعریف حقوق

حقوق ملی (داخلی): مجموع مقرراتی است که روابط بین افراد یک جامعه را بایکدیگر وروابط آنان را بادولت متبوع خود تنظیم می نماید.

ویژگی ها:

ـ مقررات مزبورمعمولا درداخل یک کشور قابل اجراست.

ـ حقوق مزبورمخصوص دولت وملت معینی است بدون اینکه هیچ گونه عامل خارجی درآن دخالت داشه باشد.

ـ مقررات جزائی علی الاصول داخلی هستند مثل قتل عمد، سرقت و...

تعریف حقوق

حقوق بین المللی (خارجی): مجموعه قواعد ومقرراتی است که حاکم بر روابط بین دولت ها وسازمان های بین المللی بوده وهمچنین روابط بین اتباع دولت ها را با یکدیگر تنظیم می کند.

ویژگی ها:

ـ این رشته از حقوق منحصربه دولت وملت معینی نیست.

ـ عوامل خارجی یا برون مرزی درآن دخالت دارد.

ـ بیشترجنبه عام دارد وهمه کشورهای جهان راشامل می شود، مثل دادگاه بین المللی لاهه.

تعریف حقوق

حقوق خصوصی: قواعد ومقرراتی حقوقی است که روابط خصوصی اشخاص را باهم مشخص می کند، مثل مسائل مربوط به ارث ، معاملات و...

ـ مهم ترین  رشته های آن حقوق مدنی وحقوق تجارت است.

حقوق خصوصی درحقیقت روابط بین افراد است

حقوق عمومی: قواعد ومقررات حقوقی است که روابط بین قوای کشور، دولت وماموران دولتی با مردم راتنظیم می نماید یا باعث حفظ نظم وانتظامات کشورمی شود.

ـ رشته های آن مانند:حقوق اساسی،حقوق جزا،آئین دادرسی کیفری و...

حقوق عمومی درحقیقت روابط بین دولت ومردم است

تعریف حقوق جزا

حقوق جزا: مجموعه قواعدی است که برعکس العمل دولت درمقابل اعمال ضداجتماعی حاکم باشد تا ازطریق تهدیدبه مجازات ویا اجرای آن و یا اقدامات تامینی یا تربیتی ، اعمال مزبورپیشگیری وعدالت نسبی ونظم وامنیت برقرارگردد.

حقوق جزای اسلامی: عبارت ازمجموعه قواعدی همگانی وهمیشگی است که شریعت مقدس اسلام برای پیشگیری ازوقوع جرم وتامین سلامت وصیانت مردم وبرقراری عدالت وحفظ نظم وامنیت درجامعه به وسیله قرآن وسنت مقرر داشته وقابلیت انطباق آن رانیز باتحولات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، علمی، فرهنگی واخلاقی درجوامع مختلف وهمه زمان ها باتوسل به عقل وقیاس واجماع ممکن ساخته است.

تقسیمات حقوق جزا

حقوق جزا شامل حقوق جزای عمومی، حقوق جزای اختصاصی وآئین دادرسی کیفری است.

حقوق جزای عمومی: مطالعه قواعدکلی ومشترک حاکم برتحقق جرائم وضوابط حاکم درتعیین مجازات ها ازقبیل تعریف جرم، حالت خطرناک، تعیین اشخاص واجد مسئوولیت کیفری وشرایط احراز مسئوولیت جزائی، تعیین کیفرواقدامات تامینی وتربیتی واعمال آنهاست.

حقوق جزای خصوصی: قسمت اختصاصی حقوق جزا راتشکیل می دهد وراجع به خصوصیات هریک ازجرائم به طورجداگانه بحث می نماید.

آئین دادرسی کیفری: مجموعه اصول ومقرراتی است که برای کشف وتحقیق جرائم وتعقیب مجرمان ونحوه رسیدگی وصدوررای وتجدیدنظرواجرای احکام وتعیین وظایف واختیارات مقامات قضایی وضع شده است.

منابع حقوق جزا

بطورکلی منابع حقوق به پنج دسته قابل تقسیم است:

1- سیستم حقوقی مدون: که درواقع منبع اصلی واساسی حقوق، تصمیمات قوه مقننه می باشد، مثل کشورهای ارووپایی.

2- سیستم حقوق غیرمدون: منبع اصلی واساسی حقوق ، آداب ، رسوم ، سنن وعرف است که مبنای آراء قضائی محاکم راتشکیل می دهد.

3- سیستم مبتنی برعرف: مثل کشورهندوستان

4- سیستم مبتنی براقتصاد: اساس ومنبع اصلی حقوق، اصول وعقاید بنیانگذاران مکاتب هستند، مثل کمونیست ، سوسیالیست و...

5- سیستم مبتنی برمذهب: که تنظیم روابط مردم براساس احکام الهی و سنت اولیای دین است.

منابع حقوق جزای اسلامی

قرآن: مجموعه قواعدواحکام قیدشده درقرآن

سنت: درمذهب شیعه، گفتاروکرداروتقریر(بیان) معصوم(پیامبراکرم(ص) وائمه معصومین علیهم السلام)ودرمذاهب اهل تسنن،روش پیامبر اسلام وهریک ازمقامات شرع .

اجماع: اتفاق نظرصاحب نظران مسائل حقوق اسلامی دریک مساله درخارج ازعصر پیامبر(ص).

عقل: دلائل عقلی

قیاس: نسبت دادن یا سرایت دادن حکم موضوعی که درقانون معلوم وعلت آن نیزمشخص است به موضوع یا موضوعات دیگری که قانون حکمش رابیان نکرده ولی وجوه مشترک دارند مثل شرب خمر.

منابع حقوق جزای اسلامی

استحسان: عبازت است ازاستنباط واستخراج حکم مساله ای درصورت فقدان ، اجمال یا ابهام متون قانونی ازطریق توسل به قکروتعقل قاضی ویا فقیه .

یا: رسیدن به حکم کلی دریک حکم استثنایی به جهت شم حقوقی که حقوقدانان دراثرکثرت ممارست مسائل حقوقی به دست  آورده اند ، مانند جرح عمد وقصاص مربوط به آن .

مصلحت مرصله: یعنی چیزی که به مصلحت عموم است لیکن شارع مقدس نسبت به آن سکوت کرده ورعایت آن را اثباتا و نفیا موردتوجه قرارنداده است ، مانند: ضرب سکه ، ساختن زندان و...

منابع حقوق جزای موضوعه ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قوانین جزائی که مهم ترین آنها عبارتنداز: 1- قانون حدود و قصاص و مقررات آن 2- قانون مجازات اسلامی(بخش عمومی)       3- قانون مجازات اسلامی(دیات) 4- قانون مجازات اسلامی(اصلاحات) 5- قانون مجات اسلامی (تعزیرات) 6- قانون آئین دادرسی کیفری     7- قوانین متفرقه8- مصوبات شورای انقلاب .

مصوبات قوه مجریه: مجازات های خلافی(عمدتانقدی) که قانون گذار تفویض نموده است. مثل جرایم

آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور

منابع ارشادی حقوق جزا

رویه قضایی: درمعنی عام، شامل مجموع آراء واحکامی است که درموضوع خاسی ازطرف دادگاهها صادرگردیده است.

دکترین یا عیده علمای حقوق: یعنی تفسیرمواد قانونی وتجزیه وتحلیل آراء محاکم ورویه قضائی واائه طریق برای آینده .

عرف وعادت: مجموعه عادات ورسوم رایح بین مردم است که در   پاره ای موارد برای تعیین حدود جرم ازآن استفاده می شود، مثل تشخیص رفتاری که عفت عمومی را جریحه دارمی کند.

تعریف حقوق ورزشی

یکی ازگرایش های علم حقوق است که به بررسی حقوقی حوادث درورزش می پردازد.

منظورازحوادث ورزشی تمامی جرائم وشبه جرائمی است که توسط ورزشکاران ، معلمین ، مربیان ، مدیران ، تماشاگران ، سازندگان وتولیدکنندگان لوازم وتجهیزات وامثال آنها به طورمستقیم یاغیرمستقیم دررابطه باورزش انجام می گیرد.

موضوع این وقایع ممکن است سلامتی، جان، اموال ، حیثیت ، شرافت وسایرحقوق قانونی اشخاصی باشدکه درمحدوده ورزش  به نحوی حضوردارند.

بنابراین

موضوع حقوق ورزشی تمامی تخلفاتی است  که درعرصه ورزش واقع وبه نحوی به حقوق دیگران لطمه وارد می آورد.

اهداف درس حقوق ورزشی

افزایش آگاهی های حقوقــی جامعه ورزش درمحدوده حقـــوق ورزشی.

استفاده ازاین آگاهی هادرراستای جلوگیــری ازوقــوع حوادث ورزشی.

شفاف ترکردن نقش حیاتی ورزش ازدیدگاه حقوق ایران.

تشریح وظایف واختیارات مدیران ورزشی ازنظرحقوقی.

ارائه انواع تدابیرحقوقی که قبل وبعد ازوقوع حوادث ورزشی بایداتخاذ شود.

مطلع کردن جـــامعه ورزش ازپی آمدهـــای حقوقی تخلفات در ورزش.

تاریخچه حقوق ورزشی

تاریخچه حقوق ورزشی به زمانی بازمی گرددکه انسان ورزش رابه عنوان یکـی ازمهمترین نهادهـای زندگـی اجتماعــی خــود پذیرفته است.

تاریخچه حقوق ورزشی

تقسیم بندی

تاریخچه حقوق ورزشی دراسلام

تاریخچه حقوق ورزشی درایران

   ـ قبل ازمشروطیت

   ـ بعد ازمشروطیت 

تاریخچه حقوق ورزشی

تاریخچه حقوق ورزشی دراسلام

وجود احادیث وروایات متعدد ازائمه معصومین علیهم السلام راجع به ورزش

نظرفقهای اسلام درباب مسئولیت های حقوقی ناشی ازحوادث ورزشی

باتوجه به محدودیت رشته های ورزشی ، فتاوی منحصرا به تیراندازی ، شنا، اسب سواری وبعضا کشتی ختم می شده است .

تاریخچه حقوق ورزشی

تاریخچه حقوق ورزشی درایران

(قبل ازمشروطیت)

قوانین قضایی وحقوقی وضع نشده بود.

تاریخ مدونی درخصوص حقوق ورزشی ملاحظه نشده است.

درصورت بروزحادثه براساس عرف وسنت وطبق نظر پیشکسوتان وقوانین وضوابط موجود عمل می شده است.

تاریخچه حقوق ورزشی

تاریخچه حقوق ورزشی درایران

(بعد ازمشروطیت)

تشکیل عدالت خانه(بدون تدوین قوانین خاص حقوق ورزشی.

درصورت بروزحادثه ، رسیدگی به تخلفات درعدالت خانه به کمک قوانین وضوابط موجود وبه استنادکتب آسمانی، موازین شرعی وعرف وسنت واستمدادازسایرقوانین موجود.

آغازدوره قانونگذاری درایران سال 1304.

تصویب قانون مسئولیت مدنی درسال 1339وپدیدآمدن نص صریح قانونی درباب مسئولیت بدنی.

تاریخچه حقوق ورزشی

تاریخچه حقوق ورزشی درایران

(بعد ازمشروطیت)

توجه خاص به ورزش درکشوروگسترش وسیع آن درسالهای  1350 و مراجعــات تخلفــات ومصـدومین ورزشی به مراکــز قضایی ، درسال 1352 ماده خاصی به ورزش وحوادث ناشی ازعملیات ورزشی درقانون مجازات عمومی اختصاص یافت.

ماده 42 ازقانون مجازات عمومی مصوب 1352:

   « حوادث ناشی ازعملیات ورزشی مشروط به این که سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد، جرم تلقی نشود... »

تاریخچه حقوق ورزشی

تاریخچه حقوق ورزشی درایران

(بعد ازانقلاب اسلامی)

تغییرجزئی درماده 42 (مضون « واین مقررات هم باموازین شرعی مخالفت نداشته باشد») و تصـویب آن به عنوان بند 3 ماده 32 قانون مجازات اسلامی.

تاکید وتصویب مجدد بند 3 ماده 32 قانــون مجـازات اسلامی مصوب کمیسیون امورقضایی وحقوق مجلس شورای اسلامی ومجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی درسال 1370.

خصوصیت قواعدحقوقی

قاعده حقوقی الزام آوراست.

قاعده حقوقی دارای ضمانت اجراست.

کلی وعام بودن قاعده حقوقی

منابع حقوق

قانون شامل قانون اساسی وقانون عمومی

عرف

رویه قضایی

عقایدعلما

مسئولیت های قانونی

1- مسئولیت(جرم) کیفری : الزام مجرم به تحمل مجازات جرم ارتکابی.

2- مسئولیت(جرم) مدنی: الزام مجرم به جبران خسارت.

جرم وارکان آن

تعریف جرم: به موجب ماده 2 قانون مجازات اسلامی، هرفعل یاترک فعلی که درقانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود.

ارکان جرم: برای آنکه رفتارانسان جرم تلقی شود، وجودسه رکن (عنصر)لازم است:

1- رکن قانونی: یعنی وصف مجرمانه باید به تعیین قانون باشد.

2- رکن مادی: یعنی تحقق عملیات خارجی حاکی ازرفتارمجرمانه

3- رکن معنوی: یعنی رفتارمجرمانه بایدهمراه باقصد مجرمانه یا تقصیر جزایی باشد.

انواع مجازات ها

   به موجب ماده 12 قانون مجازات اسلامی ، مجازاتهای مقرردراین قانون عبارتنداز:

حدود

قصاص

دیات

تعزیرات

مجازات های بازدارنده

مسئولیت های حقوقی ناشی ازعملیات ورزشی

به موجب ماده 59 قانون مجازات اسلامی ، حوادث ناشی ازعملیات ورزشی مشروط به این که سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشدواین مقررات هم باموازین شرعی مخالفت نداشته باشد، جرم محسوب نمی شود.

علت جرم نبودن حوادث ناشی ازعملیات ورزشی

1- تبعیت از دیدگاه قانون اساسی

2- رضایت ورزشکاربه شرکت درفعالیت ورزشی

3- توجه به نقش ورزش درجامعه

مديران درورزش چه كساني هستند؟

كساني كه دررابطه بافعاليت هاي ورزشي به طورمستقيم ياغيرمستقيم وظايفي رابرعهده داشته ودرصورت بروزحادثه برحسب موردممكن است مسئول شناخته شود.

مدیران درورزش دوگروه هستند:

1- مدیران فنی

2- مدیران اداری

وظایف حقوقی مدیران فنی درورزش

مهمترین وظایف حقوقی مدیران فنی درورزش مراقبت ازتمامیت جسمانی ، روانی وحیثیتی ورزشکاران است.

اهم وظایف مدیران فنی:

1- احرازسلامتي

 2- ديدن آموزش متناسب

 3- بازديدوبررسي هاي لازم

 4- سازماندهي وتجانس درفعاليت هاي ورزشي

 5- شناخت توانايي هاواجازه رقابت هاي متعادل

 6- نظارت برفعاليت هاي ورزشي

 7- حضورمستمردرصحنه .

کیفیت نظارت

کم وکیف نظارت مطلوب بستگی به عوامل زیردارد:

1- سن

2- وضعیت جسمی وروانی

3- میزان مهارت

4- نوع فعالیت

5- امکانات وتجهیزات

شرايط احراز مسئوليت معلمي ومربيگري ازنظرحقوقي

باتوجه به اين كه هردومديرفني تلقي مي گرددند ، بنابراين هفت شرط مطرح شده درموردآنان لازم است.

منابع مورداستفاده

1ـ حقوق ورزشی ، تالیف دکترحسین آقایی نیا، انتشارات نشرمیزان.

2ـ دیباچه ای برحقوق ورزشی ، تالیف البرزچلبی، انتشارات بامدادکتاب

3ـ مبانی حقوقی ورزش ها، ترجمه دکترحسین آقایی نیا، انتشارات کمیته ملی المپیک

4- بایسته های حقوق جزای عمومی(1،2،3)،تالیف دکترایرج گلدوزیان ، انتشارات نشرمیزان