تربیت بدنی

دانلود کتاب های تربیت بدنی

مديريت يعني هماهنگي همه امكانات و منابع از طريق برنامه ريزي ، سازماندهي ، هدايت و نظارت ، به طوري كه هدف هاي مشخص تحقق پذيريد.

مديريت عبارت است از عمل تاثير گذاري بر افراد به طوري كه از روي ميل و علاقه براي هدف هاي گروهي تلاش كنند.

 

رهيري موضوعي وسيعتراز از مديريت است و مديريت نوع خاصي از رهبري محسوب مي شود كه در آن تحقق اهداف سازماني مورد نظر است . رهبري نيز براي تحقق هدفهايش ملزم است كه با افراد و به وسيله افراد كار كند ، اما اين هدفها لزوما اهداف سازماني نيستند.

ابزارهاي اصلي مديريت عبارتند از :

برنامه ريزي

انگيزش

سازماندهي

كنترل

مسئوليت مديرعبارت است از مجموعه اي از وظايف گوناگون و تعريف شده كه بخشي از آن در حيطه مديريت و سازمان و بخش ديگر در ارتباط با بيرون سازمان است.

 مثل :تصميم گيري ، برنامه ريزي ، تنظيم گزارش ، حضور در جلسات ، حضور در مراسم مختلف سازمان و ....

الف ) نقشهاي متقابل فردي

1- تشريفاتي          2- رهبري      3- ارتباطي

ب) نقشهاي اطلاع رساني

1- گيرنده      2- نشر دهنده          3- سخنگو

ج) نقشهاي تصميم گيري

1- كارآفريني      2- تشنج زدايي     3- تخصيص منابع      4- مذاكره كننده

1- هوشمندي

2- طراحي

3- گزينش

4- اجرا

مديريت علمي از چه زماني آغاز شد ؟

مديريت علمي از ابتداي قرن بيستم همزمان با گسترش و نظريه اداري شروع و خيلي زود رشد و توسعه يافت. در رشد و توسعه اين نظريه تيلور نسبت به ساير صاحبنظران سهم بيشتري داشته است.

ديدگاه هاي مديريت علمي عبارتند از :

الف) به كارگيري و استفاده از روشهاي علمي ، تجزيه و تحليل و حل مساله درباره مشكلات و مسائل سازماني

ب) مجموعه سازوكارها و روشهايي – همچون يك مشت حقه – براي تثبيت و بهبود كارآيي در سازمان

اصول مديريت علمي از ديدگاه تيلور

تيلور در تحقيقات و آثار خود از مفاهيم زير نام برده است :

سيستم دستمزد ، مديريت كارگاه ، موارداستعمال سيستمها و روشها ، مديريت كاركنان ، لزوم همكاري بين كارگر و مدير ، دستمزد بالا به خاطر كار بيشتر ، تقسيم كار مساوي بين مدير و كارگر ، كاربري اصل مديريت به طور استثنا در كارگاه ، سيستم هزينه ، مطالعه روشها و متدها ، مطالعه زمان ، تاكيد روي شغل مديريت ، طرحريزي و نظارت و همكاري

تقسيم كار در سازمان

به عقيده تيلور تقسيم كاردر هر سازماني امري ضروري است. بدين معني كه وظايف تعيين شده بايد بين واحدها و مشاغل براي تحقق هدف معيين و ايجاد هماهنگي لازم تقسيم گردد.

تقسيم كار در يك سازمان ورزشي

تقسيم كار در يك سازمان ورزشي يعني تركيب منطقي آن در بخشها ، تفويض اختيار و ايجاد هماهنگي و استقرار نظامهاي نظارتي براي كسب اطمينان از اين امر است كه همه افراد براي انجام هدفهاي سازمان با يك نظم و ترتيب و به طور موزون كار كنند.

•         مديريت اداري از ديدگاه هنري فايول

فايول عوامل مديريت را مترادف وظايف مدير يعني طراحي ، سازماندهي ، رهبري ، هماهنگي و نظارت مي داند . او معتقد است در هر سازمان با توجه شرايط و وظايف آن سازمان اصولي از مديريت حاكم است . فايول اصول زير را تحت عنوان اصول مديريت پيشنهاد كرده است كه هنوز برخي از آنها ، مورد توجه است :

1.      اصل تقسيم كار

2.      اصل اختيار و مسئوليت

3.      اصل انضباط

4.      اصل سلسه مراتب

5.      اصل نظم

6.      اصل مساوات

7.      اصل ثبات تصدي در مشاغل

•         روابط انساني در مديريت

دراوايل دهه1930 التون مايو و همكارانش از بنيانگذاران اين نهضت بودند .

دراين نهضت روابط بين افراد كه درون سازمان و در واحد كاري به وجود مي آيد كانونهاي واقعي قدرت در سازمان به شمار مي رود . مديريت در يك سازمان بايد بيشتر ين توجه و مطالعه خود را روي روابط انساني متمركز كند و سازمان مي بايستي بر محور كاركنان شكل گيرد و به گرايشها و احساسات انسانها توجه شود.

•         داگلاس مك گريگور

وي در رابطه با جنبه هاي انساني سازمان دو نظريه متضاد x و   y را مطرح مي سازد .

 طبق نظريه X انسان موجودي تنبل است كه همواره امنيت و راحتي را طلب مي كند و لازم است دائما تحت كنترل باشد. 

بر اساس نظريه Y  انسان خواهان ياد گيري و خود سازي است و كار را يك فعاليت طبيعي مي داند مديريت  فقط بايد شرايط كار را براي وي فراهم كند.

•         تئوري دوعاملي فردريك هرزبرگ

وي در نظريه خود به دو دسته عوامل بهداشتي و انگيزشي در رابطه عوامل انساني در سازمانها  اشاره مي كند.

•         كريس آرجريس

 آرجريس اعتقاد دارد كه ‹‹انسان بايد مراحلي رادر زندگي پشت سر بگذارد تا از خامي به يك انسان پخته و بالغ تبديل شود . مراحل رشد انسان از خامي تا پختگي در جدول 2-1 مشخص شده است ›› .

•         جدول 2-1

•         نظريه هاي رفتار سازماني

نظريه ليكرت

به زعم ليكرت ‹‹ رفتار سازماني سيستمي است متشكل از رفتار گروههاي متداخل كه هر كدام از اين گروهها ، به نوبه خود از سيستمي از گروههاي متداخل كوچكتر تشكيل مي شوند و در عين حال با عده اي از گروههاي ديگر همتراز و هر كدام عضو كوچكتر گروههاي برتر به شمار مي روند ››.

•         نظريه كارتزوكان

كارتز و كان ‹‹ رفتار در سازمان را ناشي از نقشهاي تودر تويي مي دانند كه افراد ، مقامات و صاحبان پستهاي سازماني بر مبناي انتظارات ، توقعات و قراردادهاي انساني بين يكديگر ، به عهده مي گيرند››.

•         مدل ادگارشاين

مدل ‹‹شاين›› يك مدل شوراي مشورتي است كه سازمان را به عنوان يك سيستم اجتماعي زنده و ذي روح مورد تشخيص و مداوا قرار مي دهد.

•         مدل ريچارد والتون

ريچارد والتون از پيشروان نظريه شوراهاي مشورتي است او معتقد به شوراهاي حل اختلاف در داخل سازمان براي بررسي و حل اختلاف بين  افراد سازمان با يكديگر ، فرد باسازمان و سازمان با سازمان ديگر است.

•         ويژگيهاي رفتاري مدير سازمان ورزشي

مدير سازمان ورزشي بايد

•          به طور دقيق اهداف سازمان خود را بشناسد

•          اطلاع از رفتار سازماني براي آنان ضروري است

•         در صورت نياز ديگران به كمك ، مدير بايد بدون تامل به مساعدت و ياري آنها اقدام نمايد.

•         مدير نبايد خود رااز سايرين جدا بداند

•          توجه به تنوع وظايف و امور محوله

•           ايجاد انگيزه مناسب براي انجام وظايف

•         انواع سازمان

 1. سازمان برحسب روابط حاكم بر آن

سازمان رسمي ، سازمان رسمي در واقع تشكيلات رسمي سازمان است كه با پيش بيني دقيق ساختار فعاليتها و بر اساس هدف خاصي شكل گرفته و در آن حدود و ظايف ، اختيارات و سلسه مراتب سازماني تعيين شده است .

سازمان غير رسمي ، سازمان غير رسمي به سازماني گفته مي شود كه براساس طرح و برنامه از قبل تعيين شده به وجود نمي آيد بلكه سلسه روابط و اشتراكات روحي و عاطفي بين افراد موجب شكل گيري آن است .

تفاوت سازمان رسمي و سازمان غير رسمي

در سازمانهاي رسمي:

  مديريت است كه اعضا و كادر مورد نياز خود را جذب مي كند. ؛

 ولي در سازمان غير رسمي :

 اين افراد هستند كه بر اساس علايق و نياز هاي خود جذب سازمان غير رسمي مي شوند.

2- سازمان برحسب نوع وظايف

 سازمان صف ، سازمان صف به سازماني گفته مي شود كه در ان هيچ واحد ستادي وجود نداردو بخشهاي مختلف آن به اجراي برنامه هاي تدويني و ابلاغ شده از طرف ستاد مشغولند.

سازمان ستاد ، سازماني را كه در امر برنامه ريزي و تعيين خط مشي و سياستگذاري دخالت دارد ستاد مي گويند . معمولاسازمانهاي ستادي ،تخصصي هستند و به آنها ستاد تخصصي نيز گويند .

مديران صف و ستاد

مدير ان صف مسئوليت  هدايت زيردستان رابه عهده دارند و هميشه افرادي را براي تحقيق هدفهاي اساسي سازمان در حوزه رياست خود تحت پوشش قرار مي دهند ،

حال آنكه مديران ستاد به مديران صف دراجراي اهداف مشترك و اساسي سازمان كمك مي كنند و نظر مشورتي ارائه مي دهند .

•         اركان سازمان

 اركان اصلي يك سازمان عبارتند از :

منابع انساني

منابع مالي

منابع مادي

منابع تسهيلاتي

•         اشكال گوناگون سازمان

1.سازمان  بر اساس وظايف (نوع فعاليت )

2. سازمان بر حسب نوع محصول

3. سازمان بر حسب قلمرو جغرافيايي يا منطقه عمليات

4. سازماندهي ماتريسي

5- سازمانهاي پيوندي – تلفيقي

•         ويژگيهاي مشترك سازمانها

الف ) دارا بودن هرم سازماني مشخص

ب)    تقسيم وتوزيع كارها در سازمان

ج)    آيين نامه ها كارها در سازمان

د )   صلاحيتهاي فني در وظايف

ه)     كارآيي سازمان

•         آشنايي با نهادهاي دولتي

قوه مقننه

 دربيشتر كشورها از دير باز نظام تك مجلسي يا دو مجلسي معمول بوده است . كه در حال حاضردر ايران نظام تك مجلسي حاكم است كه داراي 290 نماينده است و مسئوليت قانونگذاري در كشور را عهده دار هستند. اين تعداد نماينده در 14 كميسيون تخصصي كار بررسي و كارشناسي را به عهده دارند.

قوه قضاييه

قوه اي است مستقل كه پيشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقيق بخشيدن به عدالت است.

 

تشكيلات و سازمان كار قوه قضاييه عبارتند ا ز :

 رئيس قوه قضاييه ، دادگستري جمهوري اسلامي ايران ، دادسرا كه به دادسراهاي عمومي و دادسراهاي محاكم اختصاصي تقسيم مي شود ، و دادگاه .

ديوان عالي كشور

 در قانون اساسي آمده است ‹‹ ديوان عالي كشور عالي ترين مرجع قضايي ناظر بر اجراي صحيح قوانين در محاكم ، مامور ايجاد وحدت رويه قضايي و مسئول بسياري از وظايف قضايي مهم و استثنايي است ››.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

وظيفه ثبت اسناد ، ثبت املاك و ثبت شركتها را عهده دار است.

سازمان باررسي كل كشور

اين سازمان به اعتبار مسئوليت قوه قضاييه در خصوص نظارت بر حسن اجراي قوانين و جريان امور دستگاههاي اداري را عهده دار است.

ديوان عدالت اداري

 به منظور رسيدگي به شكايات دادخواهيها و اعتراضات مردم نسبت به ماموران يا واحدها يا آيين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها ديوان عدالت اداري در قانون اساسي پيش بيني شده است .

شركت سهامي روزنامه رسمي كشور

اهم وظايف آن عبارتند از :

•         اداره و چاپ و نشر روزنامه رسمي كشور 

•         انجام سفارشهاي چاپي و مطبوعاتي قوه قضاييه و سازمانهاي وابسته به آن چاپ و انتشار مذاكرات مجلس شوراي اسلامي

•         چاپ و انتشار قوانين ، تصويب نامه ها ، بخش نامه ها ، آگهيها و آراي وحدت رويه و آراي ديوان عدالت اداري در روزنامه رسمي

•         جمع آوري و انتشار كتاب قوانين

قوه مجريه

قوه مجريه مسئوليت اداره امور عمومي و اعمال قوه مجريه كشور را بر عهده دارد. رياست قوه مجريه با رئيس جمهور است . رئيس جمهور رياست هيات دولت را بهدعهده دارد ، ضمن اينكه بر كار وزرا نظارت داشته و در جهت هماهنگ ساختن وزارتخانه هاي مختلف و تعيين خط مشيهاي آنها گام بر مي دارد.

هيات وزيران

هيات دولت با رياست رئيس جمهور تشكيل مي گردد كه در آت كليه وزرا ومعاونين و برخي افراد ديگر بدن حق راي حضور دارند.

 برخي از مسئوليت هاي هيات دولت عبارتد از:

 

•         تصويب لوايح قانوني كه از طريق دولت به مجلس تقديم مي گردد.

•         تصميم گيري در خصوص اينكه دعاوي مربوط به اموال عمومي يا دولتي به صلح خاتمه يابد يا به داوري ارجاع گردد.

•         تصويب مقرراتي با عناوين تصوي نامه و آئين نامه

وزارتخانه

وزارتخانه بالاترين ارگان اجرايي دولت است كه به موجب قانون بخشياز وظايف اساسي دولت را به عهده دارد. در راس هر وزارتخانه وزير قرار دارد.

موسسه دولتي مستقل

موسسه دولتي مستقل براي انجام وظايفي به وجود مي آيد كه جزء ماموريتهاي يك وزارتخانه مشخص نيست و يا مقررات بين المللي ايجاب مي كند زير نظر مستقيم رئيس جمهور اداره شود.

موسسه دولتي وابسته

سازماني است كه به موجب قانون بخشي از وظايف يك وزارتخانه را بر عهده دارد و به آن وزارتخانه وابسته است.

شركت دولتي

تشكيلاتي اقتصادي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد مي شود و بيش از 50 درصد سرمايه و يا سهام آن متعلق به دولتاست .

معاونت وزاتخانه

هر وزارتخانه با توجه به حيطه وظايف و گستردگي آن و با رعايت مقررات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور از 3  تا 5 معاونت تشكيل مي گردد.

در هر معاونت بين 2 تا 5 اداره كل يا دفتر پيش بيني مي شود.

اداره كل

سازماني است كه يك يا چند فعاليت اصلي از وظايف معاونت به آن مربوط مي شود. در  راس آن مدير كل قرار مي گيرد.

دفتر كل

سومين سطح تقسيم وظايف و توزيع صلاحيتها و اختيارات در وزارتخانه است . ماهيت وظايف دفتر عمتا مطالعاتي و تحقيقاتي و بيش از 60 درصد پستهاي آن كارشناسي است. در راس آن مدير كل قرار مي گيرد.

اداره

سازماني است كه يك يا چند فعاليت متجانس از فعاليتهاي اصلي اداره كل يا فعاليتهاي اجرايي وزارتخانه را بر عهده دارد و در راس آن رئيس اداره قرار مي گيرد.

گروه

سازماني است كه يك يا چند فعاليت از فعاليتهاي اصلي دفتر يا فعاليتهاي تحقيقاتي و مطالعاتي وزارتخانه را بر عهده دارد. و در راس آن رئيس گروه قرار مي گيرد.

مركز

سطح سازماني تابعه است كه وظايف آن معطوف به برنامه ريزي و اجراي متمركز فعاليتهاي تحقيقاتي يا آموزشي مرتبط با فعاليتهاي تخصصي وزارتخانه است و در راس آن رئيس مركز قرار مي گيرد.

مديريت

به سطح سازماني اي اطلاق مي شود كه يك يا چند فعاليت متجانس از يك يا چند وظيفه را در راستاي اهداف سازمانها ي وابسته به وزارتخانه بر عهده دارد. وظايف مديريت مي تواند در زمينه هاي اجرايي ، پژوهشي ، تحقيقاتي يا مطالعاتي باشد.

•         اهداف كلي

آشنايي با سازمانهاي ورزشي داخلي و بين المللي

•         اهداف رفتاري

1- آشنايي با سازمان تربيت بدني

2- آشنايي با كميته ملي المپيك

3- آشنايي با فدراسيون هاي ورزشي

4- آشنايي با كميته بين المللي المپيك

•         اهداف رفتاري...

5- آشنايي با ساختار و وظايف تربيت بدني آموزش و پرورش

6- آشنايي با ساختار و وظايف تربيت بدني در وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري

7- آشنايي با فدراسيون هاي بين المللي ورزشي

8- آشنايي با سازمتن هاي بيت المللي ورزشي

•         سازمانها و نهادهاي ورزشي ايران

 1. سازمان تربيت بدني
 2. تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش
 3. تربيت بدني وزارت علوم ، تحقيقات   وفناوري
 4. كميته ملي المپيك
 5. تربيت بدني وزارت كار، نيروهاي مسلح و سازمانهايي از اين قبيل در زمينه تربيت بدني و ورزش فعاليتهاي نسبتا گسترده اي در سطح كشور دارند .

•          

 الف) توسعه وتعميم ورزش و پرورش نيروي بدني و تقويت روحيه سالم در افراد كشور .

ب) تعليم و تربيت مربي و معلم ورزش در سراسر كشور.

ج) تاسيس و تجهيز و اداره ورزشگاهها(استاديمها)و اردوگاهها و پلاژها و ميدانهاو مراكز ورزشي و كمك به توسعه آنها .

•         وظايف قانوني سازمان تربيت بدني...

د) صودور و لغو پروانه باشگاهها و تعيين مشخصات فني مراكز ورزشي و تفريحات سالم كشور و نظارت بر آنها طبق آيين نامه اي كه از طرف سازمان تنظيم و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .

ه) تشكيل و اداره دفتر امور مشترك فدراسينهاي ورزشي در سازمان به منظور همكاري و راهنمايي در حسن اجراي وظايف اداري و مالي و برنامه هاي فدراسينها و هياتهاي ورزشي كشور .

و) ايجاد و اداره موسسات مورد نياز براي تربيت معلم ورزش طبق مقررات قانوني .

•          

فدراسيون ورزشي آماتوري جمهوري اسلامي ايران كه در اين اساسنامه فدراسيون ناميده مي شود موسسه غير دولتي و داراي شخصيت حقوقي است كه بر اساس مشي و اصول ورزشي آماتوري تعيين شده و به موجب منشور المپيك و با مراعات شئون اسلامي و مقتضيات ملي و به عنوان بالاترين مرجع ذي صلاح در هر رشته ورزشي تشكيل مي شود و در چهار چوب اين اساسنامه با هماهنگي سازمان تربيت بدني و رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط فعاليت مي نمايد.

 اهداف فدراسيون ورزشي

1. ترغيب نسل جوان و اقشار مختلف جامعه به حفظ تندرستي و سلامتي و ايجاد زمينه مناسب براي مشاركت آنان در فعاليتهاي منظم ،اصولي و قانونمند ورزشي .

2.  ايجاد و گسترش سبكهاي مختلف در رشته ورزشي ذي ربط .

3.  ايجاد زمينه هاي لازم براي حضور قهرمانان ،پيش كسوتان،داوران ، مربيان و دست اندر كاران ورزش درعرصه هاي بين المللي در داخل و خارج از كشور .

•          

4. ايجاد زمينه هاي مناسب براي كشف ، رشد و پرورش استعدادهاي ورزشي ورزشكاران و قهرمان.

5.   بالا بر دن  قابليتهاي جسماني و ارتقاي سطح كيفيت و مهارتهاي فني ورزشي بر اساس اصول و شيوه هاي علمي ورزشي آماتوري

6.  كشف و جذب استعدادها و توانمند يها ياقشار مختلف جامعه و تقويت آنها به منظور رشد و گسترش كمي و كيفي رشته ورزشي مربوطه

7.   ايجاد زمينه هاي مناسب براي طراحي ، ساخت و توليدو توزيع وسايل و لوازم استانداردورزشي در رشته مربط.

8.   استفاده از دانش ، تجارب و توانمند يها ي گروههاو مجامع بين المللي ورزشي .

9.    احيا و اشاعه خضلتهاي جوانمردي در ميان ورزشكاران.

10.  ارتقاي سطح معيشت و ايجاد تسهيلات براي قهرمانان .

 

•          

 

1.برگزاري مسابقات در سطح كشور در تمامي رده هاي سني

2. برگزاري دوره هاي آموزشي توجيهي و ارتقاي مربيگري و داوري

3. گزينش ورزشكاران نخبه و تراز اول كشور به منظور تشكيل تيمهاي ملي

4. حضور مداوم و فعال در مجامع بين المللي

5. تهيه گزارشها ي  لازم از تصميمهاي متخذه در مجامع و كنگره هاي بين المللي

6. برقراري ارتباط اصولي با مجامع بين المللي ورزشي

7. تعيين مربيان تيمهاي ملي در رده هاي سني مختلف

8. تهيه و تدوين تقويم ورزشي سالانه و برنامه

9. معرفي و اعزام مربيان و داوران به كلاسهاي توجيهي و ارتقايي

10. ايجاد واحد اطلاعات و آمار ورزشي و طبقه بندي و نگهداري اسناد مربوط

 11.  همكاري با واحد هاي اجرايي كارشناسي ، تحقيقاتي و علمي نهاد ها و ارگانها ي مختلف

 12. تشكيل كميته هاي مختلف در فدراسيون و هياتهاي ورزشي .

 13. تهيه و ارائه گزارش عملكرد سالانه

 14 . انتشار كتب ، جزوات ، نشريات آموزشي و نشر اخبار و ترجمه قوانين بين المللي .

•         اركان فدراسيونها

در بند 4 اساسنامه فدراسيونهاي ورزشي ، اركان فدراسيون بدين شرح ذكر شده :

 1) مجمع عمومي

 2 )هيات رئيسه (شامل رئيس ،نايب رئيس ، دبير كل و خزانه دار )

 3) رئيس

4) بازرس

اعضاي مجمع عمومي فدراسيون ها

1.رئيس سازمان تربيت بدني يا يكي از معاونان وي به عنوان رئيس مجمع

2. سه نفر نمايند ه ورزشكاران كه يك  نفرآنان از ميان زنان باشد

3. يك نفر به انتخاب كانون داوران

 4. يك نفر به انتخاب كانون مربيان 

 5. دو نفر به انتخاب اتحاديه با شگاهها

•          

6. روساي هياتهاي ورزشي استانها و رئيس انجمن بانوان د ر رشته مربوط

7. رؤساي انجمنها و هياتهاي ورزشي كارگران ، نيروهاي مسلح ، دانش آموزان و دانشجويان كه توسط وزارتخانه يا سازمان ذي ربط معرفي

مي شوند .

8. دبير كل كميته ملي المپيك يا نماينده وي

9. رئيس فدراسيون

•         اهم وظايف مجمع عمومي فدراسيون

1. بررسي و تصويب عملكرد يكساله فدراسيون

2. تصويب بوجه سالانه فدراسيون.

3. بررسي اساسنامه و پيشنهاد اصلاح آن به مرجع ذي صلاح

4. پيشنهاد رئيس فدراسيون جهت صدور حكم به رئيس سازمان تربيت بدني .

.5. تصويب برنامه هاي كوتاه مدت و بلند مدت فدراسيون و تقويم ورزشي و خط مشي فدراسيون .  

•         اهم وظايف مجمع عمومي فدراسيون...

6. تصويب برگزاري مسابقات آسيايي و جهاني

7. تصويب آيين نامه داخلي مجمع

8. تصويب آيين نامه هاي اداري، مالي و معاملاتي فدراسيون با رعايت قوانين و مقررات مربوط پس از تاييد سازمان تربيت بدني

9. انتخاب بازرس

.10.تصويب ساير آيين نامه ها و مقررات مورد نياز فدراسيون .

11.انتخاب ساير اعضاي هيات رئيسه با پيشنهاد رئيس فدراسيون به استثناي اعضاي موضوع بند 6 ماده 8 اين اساسنامه

12. برسي گزارش بازرس

•          

‍‎به منظور استفاده از تجارب ، تخصص و استعدادهاي قهرمانان ، مربيان ، داوران و ساير دست اندر كاران و با هدف اجراي دقيق مقررات و اصول آماتوريزم و قوانين و مقررات بين المللي و بررسي راهكارهاي توسعه و گسترش رشته  ورزشي مربوط كميته هايي از قبيل كميته فرهنگي ، كميته اجرايي ،كميته اداري ومالي ، كميته تحقيقات و آموزش ، كميته برنامه ريزي ، كميته داوران و مربيان ،كميته رفاه و تعاون ، كميته فعاليت و سرمايه گذاري در امور بازرگاني و كميته روابط بين المللي تشكيل مي گردد.

•         هياتهاي ورزشي

به منظور انجام وظايف فدراسيونها در استانها، شهر ستانها ، هياتهايي به نام هيات ورزشي استان ، شهرستان و بخش بر اساس ماده 16 اساسنامه فدراسيونها تشكيل مي گردد.  

•          
اهم وظايف هيات ورزشي

  1. بر گزاري مسابقات استاني در رده هاي مختلف سني

2. انتخاب ، معرفي و پيش بيني لازم جهت آماده نمودن و اعزام افراد و تيمها ي ورزشي استان به مسابقات مختلف

3. برقراري ارتباط بين هيات و شهرستان و بخشهاي مستقل تابعه با فدراسيون مربوط.

4. تهيه و تنظيم برنامه تقويم ورزشي ساليانه

5 .تشكيل كميته هاي لازم بر حسب احتياجات و بر اساس ضوابط فدراسيون

 

•         كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران

كميته ملي المپيك ايران در سال 1326 (1947 م) تشكيل شد و به عضويت كميته بين المللي در آمد اين كميته ،‹‹ سازماني است مستقل، غير انتفاعي ، داراي شخصيت حقوقي ، مالي و دور از هر گونه منظورهاي نژادي ، مذهبي و سياسي ››. 

•         وظايف كميته ملي المپيك

•          كمك به پيشبرد تعليم و تربيت نيروهاي جوان و فعال كشور و تشويق و تر غيب عموم مردم به حفظ سلامتي و تندرستي خود از طريق مشاركت مثبت و كار ساز در فعاليتهاي ورزشي به منظورتحقيق مفهوم ( آيه مباركه 59 سوره انفاق قرآن كريم )

•         تلاش در جهت توسعه ورزش قهرماني از طريق انجام تحقيقات علمي و فني با هدف رشد استعداد هاي بالقوه و ارتقاي تواناييهاي جسمي ،رواني و عقلي ورزشكاران كشور .

•         شركت در بازيهاي المپيك زمستاني و اعزام ورزشكاران به مسابقاتي كه در چهار چوب اين بازيها برگزار مي شود .

•         نظارت بر حسن اجراي قوانين بين المللي ورزشي و رعايت مفاد منشور المپيك و مقررات كميته بين المللي المپيك و اشاعه اصول (المپيزم) در سطح ملي .

•               بر قراري   ارتباط مستمربا كميته بين المللي المپيك ، شوراها ، انجمنها و ديگر ارگانهاي وابسته به كميته بين المللي المپيك ، فدراسيونهاي بين المللي ، كنفدارسيونهاي قاره اي ، كميته هاي ملي المپيك.

•              بررسي و تاييد اساسنامه هاي  فدراسيونها و ارگانهاي ورزشي ايراني و معرفي آنان به مجامع بين المللي ورزشي و حفظ حقوق آنان.

•           آماده سازي و اعزام ورزشكاران جمهوري اسلامي ايران به بازيهاي المپيك ، آسيايي ،پاراليمپيك ، همبستگي كشورهاي اسلامي و مسابقات كه توسط كميته بين المللي المپيك برگزار مي شود . كميته ملي المپيك در قبال رفتار ورزشكاران وهياتهاي اعزامي مسئوليت خواهد داشت .

•         آشنا ساختن عموم مردم با منشور و مرام بازيهاي المپيك و تشويق آنان براي پشتيباني ازنهضت بازيهاي

    

•          

مجمع عمومي به عنوان بالاترين مرجع تصميم گيري   كميته ملي المپيك بر اساس ماده 12  اساسنامه اين كميته داراي وظايف زير است :

 ب) بررسي و تاييد گزارش هيات اجرايي و دبير كل .

 ج) بررسي و تاييد گزارش مالي كه توسط خزانه دار ارائه مي شود .

د) بررسي و تصويب پيشنهاد ها در زمينه تغيير مواد اساسنامه.

ه) تعليق يا اخراج عضو يا اعضاي مجمع .

و) بررسي و تصميم گيري در مورد پيشنهاد هاو طراحهاي ارائه شده.

ز)تعيين سه نفر براي نظارت در امر انتخابات ، در صورتي كه نياز به انتخابات باشد .

ح)انتخابات هيات اجرايي در صورت اختتام دوره مجمع و يا بلاتصدي شدن بعضي از پستها .

•          

 الف) هر ايراني كه عضويت كميته بين المللي المپيك را داشته باشد .

ب) رئيس يا نماينده معرفي شده هر فدراسيون وارگان ورزشي كشور كه فدراسيون بين المللي آن رشته ، مورد تاييد كميته باشد .

ج) دو نفر از بين روسا و دبيران (اعضاي ايراني ) كنفدراسيونهاي قارهاي و فدراسيونهاي بين المللي كه ورزش آنها جزء برنامه المپيك است.

 

د) نمايندگان نهادهاي ورزشي  كشور به شرح زير : 

1)عاليتر ين مقام سازمان تربيت بدني به علاوه چهار نفر كارشناسان نخبه در امور ورزش و بازيهاي المپيك به پيشنهاد ايشان .

2) اعضاي هيات رئيسه كميته

3) يك نفر نماينده از ورزش نيروي انتظامي به پيشنهاد فرمانده نيروي انتظامي .

4) يك نفر نماينده ورزش كارگران به پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي .

5) دو نماينده از ستادهماهنگي ورزش دانشجويان و دانشگاهها و موسسات آموزش عالي (يك زن و يك مرد)با پيشنهاد دبير خانه مستقر در وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري .

6) دو نماينده از ورزش آموزش  و پرورش به پيشنهاد وزير آموزش و پرورش (يك زن و يك مرد ).

7) يك نفر نماينده از ورزش جهاد گشاورزي به پيشنهاد وزير جهاد كشاورزي .

8) دو نفر از بين قهرمانان صاحب عنوان رسمي المپيك با پيشنهاد انجمن المپياد وابسته به كميته ملي المپيك . گزارش اين قهرمان ( فعال يا بازنشسته )در صورتي مجازاست كه از تاريخ آخرين بازي المپيك كه در آن شركت داشته اند بيش از سه دوره نگذشته باشد

9) دو نفر نماينده از ورزش بانوان با پيشنهاد معاون ورزش بانوان سازمان تربيت بدني ( دو نفر زن ) .

10) دو نماينده از انجمنهاي ورزشي بانوان با پيشنهاد مديريت دفتر امور مشترك انجمنهاي ورزشي بانوان (دو نفر زن ) .

11) رئيس آكادمي ملي المپيك.

12) يك نفر نمايندهفدراسيون همبستگي ورزش بانوان كشورهاي اسلامي . 

13) رئيس يا نماينده كميته ملي پاراليمپيك .

14) يك نفر نماينده باشگاههاي ورزشي كشور به پيشنهاد كانون مربوط (در صورتي كه كانون جامع وجود نداشته باشد با پيشنهاد سازمان تربيت بدني ) .

15) يك نفر نماينده مربيان و داوران كه در بازيهاي المپيك شركت كرده اندبه انتخاب هيات اجرايي كميته ملي المپيك .

تبصره 3 . هيچ يك از اعضاي اخراجي كميته بين المللي المپيك اعم از اعضاي رسمي ، افتخاري ، يا داراي عناوين افتجاري ، نمي توانند در كميته ملي المپيك عضويت داشته باشند .

•          

.          اعضاي هيات رئيسه طبق ماده 19 اساسنامه كميته ملي المپيك متشكل از پنج نفراست :

           رئيس

            دو نايب رئيس

            دبير كل

            خزانه دار

•         هيات اجرايي

هيات اجرايي كميته ملي المپيك متشكل از يازده نفر (اعضاي هيات رئيسه به علاوه شش نفر عضو ) است كه در يكي از جلسات  عادي و يا فوق العاده مجمع از بين اعضاي رسمي مجمع انتخاب مي شوند ..

•         وظايف هيات اجرايي

الف ) مسولت كليه امور اداري ، مالي و فني و بين المللي كميته .

ب) بررسي و تاييد بوجه ساليانه كميته كه توسط دبير و خزانه دار تهيه و تنظيم شده است .

ج) انتخاب مسئولان  اعضاي كميته هاي فرعي ونظارت بر آنان . 

د)انتخاب نمايندگان كشور جهت شركت در كميته بين المللي المپيك، كنگرههاي آن و جلسات شوراي المپيك آسيايي

•          

دبير كل مسول اجرائي كميته ملي المپيك است و موظف است كليه مصوبات هيات اجرايي را به مرحله اجرا بگذارد.

دبيرخانه كميته ملي المپيك زير نظر دبير كل اداره مي شود و موظف است كليه سوابق و اسناد مربوطه را نگهداري نمايد.

•         كميته تداركاتي بازيها المپيك اسيايي

اين كميته به منظور فراهم ساختن مقدمات شركت ورزشكاران در بازيهاي المپيك يا آسيايي حداقل 18 ماه قبل از بازيها با اعضاي زير تشكيل مي شود:

1) رئيس ( از بين اعضاي اجرايي )

2) نايب رئيس

 3) دبير

 4) خزانه دار

 5) سه نفر عضو

•         كميته هاي فرعي كميته تداركاتي بازيها المپيك اسيايي

الف) كميته امور مسابقات مقدماتي

ب) كميته روابط بين الملل

ج) كميته روابط عمومي و انتشارات

د) كميته امور برنامه ريزي و بودجه

ه) كميته هماهنگي و نظارت

وَ)كميته هماهنگي و پزشكي

ز) كميته قضايي وانضباطي.

•         ساختار تربيت بدني آموزش و پرورش

در سال1378 وزارت آموزش وپرور ش وظايف برنامه ريزي و اداره امور تربيت بدني را در حوزه ستادي به عهده دو اداره كل تربيت بدني پسران و دختران گذارده است . در سطح ادارات كل آموزش و پرورش استان ، كار شناس مسئول تربيت بدني  در سطح

شهر ستان يا منطقه (ناحيه ) مسئول تربيت بدني اداره آموزش عهده دار امور تربيت بدني مدارس است .

به طور كلي اين بخش ها مسئوليت انجام فعاليتها و توسعه ورزش در بخش دانش آموزي كشور را عهده دار هستند.

•         اهداف كلي

آشنايي بامديريت و برنامه ريزي در تربيت بدني

•         هدف هاي رفتاري

آشنايي با مفاهيم اساسي در برنامه ريزي

آشنايي با پيش فرض ها در تربيت بدني و ورزش

شاخص هاي كلي بخش تربيت بدني و ورزش

•         مفاهيم اساسي در برنامه ريزي

برنامه

 روشهاي تفصيلي و از پيش تنظيم شده براي انجام كار يا توليد محصول و ارائه خدمات را برنامه گويند .

خط مشي

 راهنماييهاي كلي و عمومي را در يك سازمان خط مشي گويند.

روش

نحوه اقدام به كاري در يك سازمان را در وضعيتها و حالتهاي مختلف را روش گويند.

قلمرو

محدوده اجرايي برنامه را در يك سازمان قلمرو برنامه گويند.

استراتژي

 استرتژي نوعي برنامه است كه هدف يا منظور اصلي سازمان بر حسب  وظايف  وخدماتي كه  به جامعه ارائه مي كند معين مي نمايد.

•         گامهاي فرايند برنامه ريزي

گام اول : مقصود اصلي موسسه را تعيين كنيد.

گام دوم : هدفها را تعيين كنيد

گام سوم : پيش بينيايي را انجام دهيد .

 گام چهارم : منابع سازمان را ازريابي كنيد. 

گام پنجم : راه حلهاي مختلف را طرحريزي كنيد.

گام ششم : هماهنگي را بررسي كنيد .

گام هفتم : برنامه اي را انتخاب كنيد .

 گام هشتم : برنامه را اجرا كنيد .

گام نهم : برنامه را ارزيابي كنيد .

•         موانع برنامه ريزي

 1. عدم دقت در پيش بيني
 2.  خطا در برنامه ريزي
 3.   قصور در اجراي برنامه
 4.  عدم مقبوليت برنامه 
 5.   ترس از تغيير
 6.   گران بودن برنامه ريزي

•         برنامه ريزي در تربيت بدني و ورزش

برنامه ريزي در تربيت بدني و ورزش فرايند اتخاذ مجموعه اي از تصميمات است براي انجام اقداماتي در خصوص تربيت بدني و ورزش در آينده .

•         پيش فرضهايي برنامه ريزي در تربيت بدني و ورزش

الف ) تعريف نظام تربيت بدني وورزش

  ب ) تعريف برنامه ريزي در تربيت بدني وو رزش

‌   ج )   ساختار برنامه ريزي در تربيت بدني وورزش

    د)   چگونگي گرد آوري اطلاعات براي برنامه ريزي      تربيت بدني و ورزش

  ه ) سياستهاي تو سعه كشور

•         سازماندهي نظام برنامه ريزي

براي تدوين هر برنامه بايد به بررسي عملكرد گذشته ،  تبيين وضع موجود ، مشكلات و تگناها ، چشم اندازهاي آينده ، و همچنين سياستهاي راهبردي و راهبردي اجرايي توجه شود.

•         فعاليتهاي مرتبط با تدوين برنامه هاي بخشي

 1. تعيين هدفهاي كمي بخش
 2.  پيش بيني منابع و مصارف بخش
 3.  بررسي و سازماندهي طرحهاي سرمايه گذاري ملي بخش
 4.  توزيع استاني برنامه هاي ملي بخش

•         ‌تركيب اعضاي شوراي تربيت بدني

معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان تربيت بدني )رئيس شورا(

معاون وزارت كار و امور اجتماعي

معاون دانشجويي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري

معاون امور دانشجويي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

معاون توسعه نيروي انساني سازمان امور اداري و استخدامي كشور

معاون امور فرهنگي ، آموزش و پژوهشي سازمان برنامه و بودجه

مشاور رئيس جمهوري و رئيس مركز ملي جوانان

معاون پرورشي وزارت آموزشو پرورش

معاون ورزشي بانوان سازمان تربيت بدني

دبير كل كميته ملي المپيك

مدير كل دفتر امور فرهنگ و هنر ، جوانان و تربيت بدني سازمان برنامه و بودجه به عنوان دبير شورا.

سه نفر صاحبنظر از استادان دانشگاهها ، تشكيلهاي صنفي و تخصصي كه فاقد مسئوليت اجرايي در دستگاههاي اجرايي باشند به تشخيص و انتخاب شورا

•         شاخصهاي كلي بخش تربيت بدني و ورزش

 1. نسبت افرادي كه به ورزش مي پردازند به نسبت كل جمعيت كشور

2. نسبت افراد تحت پوشش نهادهاي ورزش قهرماني به جمعيت پنج تا چهل سال كشور.

3. نسبت ورزشكاران تحت پوشش نهاد هاي ورزش همگاني به كل جمعيت كشور. 

 

4. نسبت نيروي انساني فني به جمعيت كل كشور

5. نسبت ظرفيت مكانهاي ورزشي به كل جمعيت كشور

6. نسبت طرحهاي تحقيقاتي به نيروي انساني متخصص

 7.نسبت بودجه طرحهاي تحقيقاتي به كل بودجه بخش

8. نسبت تعداد دانش آموزو دانشجوي تربيت بدني به هر يكصد هزار نفر جمعيت كشور

9. نسبت تعداد نفرات شركت كننده در دوره هاي آموزشي به نيروي فني بخش

•         اهداف كمي بخش در تربيت بدني

الف )سازمان تربيت بدني

-1  افزايش تعداد زنان تحت پوشش ورزش همگاني به ميزان 20%

 -2 افزايش تعداد مردان تحت پوشش ورزش همگاني به ميزان 20%

3 - فزايش تعداد ورزشكاران مرد تحت پوشش فدراسيونها وهياتهاي ورزشي به ميزان 20%

 4. افزايش تعداد ورزشكاران زن تحت پوشش انجمنهاي ورزشي بانوان به ميزان 20%

5. افزايش تعداد نيروهاي انساني فني زن به ميزان 5%

6. افزايش تعداد نيروهاي انساني فني مرد به ميزان 30%

7. افزايش  ظرفيت مكانهاي ورزشي سازمان به ميزان 35%

8. افزايش ظرفيت باشگاههاي و اماكن ورزشي غير دولتي به ميزان 40%

 

9. افزايش تعداد طرحهاي تحقيقاتي به ميزان 150%

10. افزايش تعداد مدالهاي ورزشي به ميزان 25%

11. افزايش تعداد دانش آموزان و دانشجويان تربيت بدني

به ميزان 25%

12. افزايش تعداد شركت كنند ه در وره هاي آموزشي به ميزان 55%

 

ب) وزارت آموزش و پرورش

 1.  افزايش تعداد دانش آموزان دختر و پسر تحت پوشش ورزش همگاني به 60%

2. افزايش تعداد دانش آموزان دختر و پسر عضو انجمن ، كانون و با شگاهدانش آموزي به ميزان 50% .

3. افزايش تعداد نيرو هاي انساني فني مرد و زن به ميزان 60%

4. افزايش مكانهاي ورزشي دانش آموزان به ميزان 60%

5. افزايش تعداد طرحهاي تحقيقاتي به ميزان 150%

6. افزايش تعداد دانش آموزان و دانشجويان تربيت بدني به ميزان 25%

ج)وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري

 

1. افزايش تعداد دانشجويان دختر و پسر تحت پوشش ورزش همگاني به ميزان 100%

2. افزايش تعداد ورزشكاران ورزش قهرماني به ميزان 20%

3. افزايش تعداد مدالهاي جهاني و دانشجويي به ميزان 40%

 4. افزايش مكانهاي ورزشي دانشگاهها به ميزان 100%

5.افزايش تعداد طرحهاي تحقيقاتي به ميزان 100%

6. افزايش تعداد دانشجويان تربيت بدني به ميزان 30%

7. افزايش تعداد شركت كنندگان در دوره هاي آموزشي به ميزان 30%

 

د) وزارت بهداشت ،‌درمان و آموزش پزشكي

 

1. افزايش تعداد دانشجويان دختر و پسر تحت پوشش ورزش همگاني به ميزان 70%

2. افزايش تعداد ورزشكاران ورزش قهرماني به ميزان 20%

3.  افزايش ظرفيت مكانهاي ورزشي دانشگاهها به ميزان 100%

4.  افزايش تعداد طرحهاي تحقيقاتي به ميزان 100%

5. افزايش تعدادشركت كنندگان در دوره هاي آموزشي به ميزان 100%

ه)  وزارت كار و امور اجتماعي

1.  افزايش تعداد كار گران مرد و زن تحت پوشش ورزش همگاني به ميزان صد در صد.

2.  افزايش تعداد ورزشكاران قهرمان كارگر به ميزان صد در صد .

3.  افزايش ظرفيت مكانهاي ورزشي كارگران به ميزان دويست و پنجاه در صد .

•         هدف كلي

آشنايي با بود جه و امور ما لي

•         هدف هاي رفتاري

آشنايي با :

 تعريف بودجه

بخشهاي مختلف بودجه كل كشور

انواع در آمد

انواع بودجه

مراحل تفصيلي بودجه

موارد هزينه در بودجه

اصول ماي و حسابداري

•         تعريف بودجه

بودجه ، يك طرح مالي است كه نيازمند ي هاي پولي دولت به طور كامل براي مدت محدودي بر آورد مي شود ، در برابر نيازمنديهاي هزينه ، اقلام در آمد پيش بيني مي شود .

•         بخشهاي مختلف بودجه كل كشور

الف ) بودجه عمومي دولت

ب) بودجه شركتهاي دولتي و بانكها

 ج) بودجه موسسات انتفاعي وابسته به دولت

•         انواع در آمد

در آمد عمومي

در آمد اختصاصي

در آمد ملي

•         انواع بودجه

بودجه استاني

بودجه شركتهاي دولتي

 بودجه موسسات انتفاعي وابسته به دولت

•         مراحل تفصيلي اجراي بودجه

1.تشخيص

2 .تامين اعتبار

3.تعهد

4.تسجيل

5.حواله

6. در خواست وجه

7.هزينه

•         طبقه بندي عمليات دولت در نظام بودجه

در نظام بودجه ايران براي سهولت در طبقه بندي عملياتي ، بودجه به بخشهايي زير تقسيم شده است :

 امور

 فصل

 برنامه

طرح

 فعاليت

•         انواع كسر بودجه

كسر بودجه اداري

كسر بودجه ناشي از ساختار اقتصادي 

•          روشهاي تامين كسر بودجه

 الف ) سياست مالياتي

ب) سياست قرضه

ج ) ساست كاهش هزينه

  

•         موارد هزينه در بودجه

فصل اول هزينه هاي كاركنان ( مواد 1و2 )

 ماده 1. حقوق و دستمزد

ماده 2. مزاياو كمكها

الف ) مزايا

ب)كمكها

فصل دوم : هزينه هاي اداري (موارد 3و 8)

  ماده 3. هزينه هاي اين ماده شامل ارتباطات ،ماموريت و حمل و نقل كاركنان است

ماده 4. موضوعهاي اصلي اين ماده اجاره است

ماده 5. كليه قراردادهاي مربوط به خدمات را شامل مي شود

ماده 6. كليه هزينه هاي مربوط به انواع انرژي در اين ماده پيش بيني شده است

ماده 7. هزينه هاي كليه لوازم و موارد مصرفي (مصرف شدني )در ماده 7 پيش بيني مي شود

ماده 8 . كليه هزينه هاي سري در اين ماده پيش بيني مي شود

فصل سوم ( موارد 9تا 15 ) كليه هزينه هاي سرمايه اي

ماده 9. هزينه مربوط به انجام مطالعاتبراي تاسيسات و ساختمان

ماده 10 . خريد زمين و ساختمان

ماده 11. ساختمان

ماده 12 ماشين آلات و تجهيزات

ماده 13. ساير كالاهاي مصرف نشدني

ماده 14. وام ، مشاركت و كمك براي سرمايه گذاري

ماده 15. وام مشاركت و كمك به سرمايه گذاري در بخش خصوصي

فصل چهارم ( موارد 16 تا 20 )   اين فصل تحت عنوان پرداختهاي انتقالي ناميده شده است 

ماده 16 . كمك و اعانه به بخش عمومي

ماده 17. كمك و اعانه به بخش خصوصي

ماده 18. بازپرداخت وام و پرداخت سود و كارمزد

در ماده 18 كليه مواردي كه مربوط به بازپرداخت وامهاي داخلي و خارجي است

ماده 19. پرداختهاي انتقالي به كاركنان

ماده 20. ديون

•         بودجه ارزي

بودجه ارزي ، بخشي از بودجه ريالي است كه در زمان بودجه ريزي در جايگاه خاص خود تعيين مي گردد

•         عناوين بودجه ارزي

1. دريافتهاي جاري

2. پرداختهاي جاري

3. حساب سرمايه

•         امور مالي و حسابداري

تعريف سيستم حسابداري

مجمومه عملياتي كه با توجه به مقررات و ارزشهاي حاكم برسازمان و جامعه و نيز رعايت اصول قابل حسابداري ، كليه فعاليتهاي مالي را پس از تنظيم اسناد هزينه و حسابداري ،در  دفاتر مالي جهت استفاده مديران و ساير افراد ،تهيه و تجزيه و تحليل مي كند.

•         مفاهيم حسابداري

•         سال مالي

•         حساب

•         دفتر داراي

•         دفتر روزنامه

•         دفتر كل

•         دفتر روز نامه تنخواه گردان

•         دفتر معين

•         اسناد تجاري

اسناد تجار ي كه مصداق روشن آن چك ، سفته و برات است ، اسنادي هستند كه جهت سهولت انتقال وجوه و پرداختها به كار گرفته مي شوند.

•         هدف كلي

آشنايي مديريت جلسات و شوراهاي تربيت بدني

•         هدف هاي رفتاري

آشنايي با:

•         مديريت جلسات

•         نحوه تدوين و تحرير صورتجلسه

•         گزارش نويسي

•         شوراهاي رسمي در بخش تربيت بدني

•         نكات عمده مورد توجه در اداره جلسه

 1.رسمي بودن جلسه

2. رسايي و تنظيم مناسب صدا

3. خلاصه صحبت كردن

4. رعايت موضوع دستور جلسه

5. استفاده از كار شناسان

6. ايجاد فضاي آرام و مطلوب

7. آماده كردن وسايل لازم

8.چيدن صندلي به ترتيب درست

    9. رعايت زمان شروع و پايان جلسه

    10 . تصميم گيري صحيح

      11. تحمل حرف مخالف

       12.  بيان نكردن سخنان قالبي و از پيش مشخص      

       13. در حد مجاز صحبت كردن

       14 . عدم راي گيري غيابي

       15. اداره كلي جتسه بر اساس آيين نامه

•         نكات مهم در خصوص آيين نامه اداره كلي جلسات

      1-    تفسير آيين نامه

      2-    تساوي در راي گير

      3-   پيشنهاد ها

       4-  تذكر آيين نامه اي

•         نحوه تدوين و تحرير صورت جلسه

هر صورتجلسه مي تواند شامل اين موارد باشد :

الف ) عنوان و شماره جلسه

ب) تاريخ و زمان تشكيل جلسه

ج ) محل تشكيل جلسه

د ) فهرست اسامي افراد حاضر و غايب

ه) اهم مواردي كه بايد پيگيري ، ارتجاع و يا اقدام گردد

و ) اهم تصميمات اتخاذ شده

ز ) زمان ، تاريخ و مكان تشكيل جلسه بعدي

ح) زمان ، تاريخ و مكان تشكيل جلسه بعدي

•         گزارش نويسي

برخي از نكات مهمي كه در تهيه گزارش بايد در نظر گرفت عبارتند از :

الف ) مقدمه گزارش

ب ) روش شناسي

ج ) نتايج گزارش

 د ) پيشنهاد ها

ه ) جمع بندي و نتايج نهايي

•         شوراهاي رسمي در بخش تربيت بدني

•         شوراي سازمان  تربيت بدني

•         .  شوراي عالي تربيت بدني آموزشگاههاي كشور

•         شوراي عالي تربيت بدني و ورزش دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور

•         شواي  برون مرزي

•         شوراي سازمان  تربيت بدني

بالا ترين مرجع تصميم گيري و هماهنگي در بخش تربيت بدني كشور ، شوراي سازمان  تربيت بدني است.

اعضاي اين شورا به مدت جهار سال منصوب مي شوند.

تركيب اعضاي شورا :

1.     رياست جمهور (رئيس شورا)

2.  وزير علوم ، تحقيقات و فناوري

 3.     وزير آموزش و پرورش

4.     وزير كشور

5.     وزير كارو امور اجتماعي

6.     وزير كشاورزي

7.     رئيس ستاد مشترك ارتش

8.     سرپرست سازمان

9.     پنچ نفر از اشخاص بصير و مطلع به امور تربيت بدني و تفريحات سالم كه به پيشنهاد سرپرست سازمان و تصويب اعضاي كميسيون

•         شوراي عالي تربيت بدني آموزشگاههاي كشور

به منظور تامين احتياجات جسمي و روحي دانش آموزان كشور و آموزش و گسترش امر تربيت بدني و ورزش مدارس ، در رشته هاي مجاز ورزشي مطابق مباني مكتب مقدس  اسلام و رعايت اصول اخلافي ، اجتماعي و بهداشتي و آماتوريزم ، اساسنامه شواري عالي تربيت بدني آموزشگاههاي كشور در سه فصل و 27 ماده و 6 تبصره تدوين گرديده است .

•         شوراي عالي تربيت بدني و ورزش دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور

در وزارت علوم و تحقيقات و فناوري ، شوراي عالي تربيت بدني بالاترين مرجع تصميم گيري در زمينه برنامه هاي تربيت بدني و ورزش در اين وزارتخانه و در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور است .

•         شواي  برون مرزي

در سازمان تربيت بدني شوراي برون مرزي در ارتباط با كليه اعزامها و سفرهاي ورزشي به خارج از كشور تصميم گيري مي كند .

•         هدف كلي

آشنايي با مديريت برگزاري مسابقات ورزشي

•         هدفهاي رفتاري

•         آشنايي با نحوه برگزاري يك دوره مسابقه

•         آشنايي با وظايف كميته هاي مختلف يك دوره مسابقه

•         آشنايي با تقويم ورزشي

•         نحوه برگزاري يك دوره مسابقه

براي برگزاري يك دوره مسابقه ورز شي نياز به برنامه ريزي  دقيق و زمان كافي است . در برگزاري هر دوره مسابقات ورز شي باتوجه به رشته ورزشي ، روش برگزاري ، امكانات و تجهيزات ، منابع انساني و مالي و تعداد شركت  كنند گان مي توان سازمان خاص و مورد نياز را طراحي كرد .

•         كارهاي قبل و بعد از تقاضاي ميزباني يك دوره مسابقه

•         بررسي تسهيلات و امكانات

•         نيروي انساني

•         بودجه و منابع مالي

•          بررسي زمان

•         بررسي محيط و شرايط آب و هوايي

•         حمايت و پيشتيباني محلي

•         بررسي سوابق بر گزاري

•         وظايف كميته هاي برگزار كننده مسابقات

وظايف كميته  فني

1.     تدوين آيين نامه نحوه برگزاري  فني مسابقات

2.     انتصاب مسئولان و سرپرستان فني هر يك از رشته هاي ورزشي

3.     تشكيل جلسات منظم و مستمر كميته فني

4.     تشكيل جلسات هماهنگي با كميته داوران

5.     انجام قرعه كشي  مسابقات به منظور تدوين جدول برنامه مسابقات رشته هاي ورزشي به تفكيك

6.     نظارت بر حسن اجراي آ يين نامه ها و مقررات فني هر يك از رشته هاي ورزشي

7.     رسيدگي به اعتراضهاي تيمهاي شركت كننده در زمينه فني و داور

8.     همكاري با كميته داوران به منظور هماهنگ نمودن بر نامه زمانبندي مسابقات

9.     تهيه گزارش نهايي فني مسابقات

انجام ساير امور ارجاعي از طرف رئيس كميته برگزاري مسابقات

وظايف كميته تداركات و پيشتيباني

1.     تهيه كليه بر گه ها (فرمها )و فهرستهاي موردنياز

2.     در يافت كليه در خواستهاي خريد كالا و تجهيزات از كميته هاي مختلف

3.     پيش بيني اعتبار مورد نياز به منظور خريد  كالا هاي در خواستي .

4.     توزيع و تحويل كليه اقلام خريد اري شده به كميته ها و مراجع در خواست كننده .

5.     انجام كليه امور تداركات ، خدمات و پشتيباني كميته هاي مختلف مسابقات .

6.    تهيه گزارش روزانه از اقدام خريداري و تو زيع شده

7.    انجام كليه امور ارجاعي از طرف سر پرست كل مسابقات

وظايف كميته داوري

1.     پيش بيني و دعوت از داوران مورد نياز هر يك از رشته هاي ورزشي .

2.     تشكيل جلسات توجيحهي براي داوران هر يك از رشته هاي يه صورت جدا گانه.

3.     تنظيم برنامه قضاوت بر اساس برنامه مسابقات براي  هر يك از رشته هاي ورزشي.

4.     انتخاب و گماردن ناظرين فني به منظور نظارت بر امور داروري براي هر يك از رشته هاي ورزشي .

5.     مطالعه و بررسي گزارش ناظران فني و اتخاذ تصميم گيريهاي لازم .

6.     رسيدگي به اعتراض تيمهاي شركت كننده نسبت به امر داوري باهمكاري كميته فني .

7.     اعلام نتايج روزانه مسابقات به كميته روابط عمومي و تبليغات .

تهيه گزارش نهايي از نحوه قضات و عملكرد داوران در طول مسابقات.

وظايف كميته پذيرش و ثبت نام

1.     تهيه و ارسال فرمهاي ثبت نام براي تيمهاي شركت كننده حداقل سه ماه قبل از شروع مسابقات .

2.     اخذ مدارك مورد نياز از تيمهاي شركت كننده حداقل يك ماه قبل از شروع مسابقات.

3.     پذيرش شركت كنندگان در مسابقات در هنگام  ورود با كامل كردن فرمهاي پذيرش .

4.     صدور كارتهاي شناسايي براي كليه شركت كنندگان و كادرهاي اجرايي و نمايندگان رسانه هاي جمعي .

5.     تهيه فهرست اسامي حاوي مشخصات كامل شركت كنندگان به تفكيك رشته هاي ورزشي

6.     ارسال فهرست اسامي مشخصات شركت كنندگان براي كميته هاي فني ‌، داوري ،اسكان ، تغذيه ، وروابط عمومي و تبليغات.

7.     تهيه گزارش نهايي و اطلاعات از كميته پذيرفته شدگان به تفكيك رشته ورزشي و مسئوليت.

وظايف كميته اسكان

1.     پيش بيني تعداد اتاق و تخت مورد نياز براساس آمار شركت كنندگان .

2.     بررسي و كنترل امكانات مورد نياز اسكان و خواب شركت كنندگان .

3.     تقسيم اتاقهاي محل بين تيمهاي شركت كننده با توجه به آمارهاي اخذ شده.

4.     همكاري نزديك با كميته پذيرش.

5.     كنترل تاسيسات و سرويسهاي بهداشتي خوابگاهها.

6.     نظارت بر رعايت امور بهداشتي خوابگاهها و محل اسكان.

7.     تهيه گزارش روزنه از وقايع و رويدادهاي مهم در محل اسكان .

8.     تهيه گزارش نهايي حاوي نقاط قوت و ضعف و پيشنهادها به منظور ارائه به رئيس كميته بر گزاري مسابقات.

وظايف كميته پزشكي

1.     پيش بيني كادر پزشك ، پزشكيار و پرستار مورد نياز .

2.     تدوين برنامه حضور پزشكان و پزشكياران در ميادين مسابقات

3.     پيش بيني كليه داروها و لوازم پزشكي مورد نياز جهت در مانهاي سرپايي

4.     آماده و تجهيز نمودن اتاق پزشكي در محل اسكان ورزشكاران

5.     بررسي گواهي پزشكي هريك از ورزشكاران شركت كننده در صورت نياز .

6.     پذيرش و معاينه كليه بيماران .

7.     انعقاد قرار داد با يكي از بيمارستانهاي نزديك به محل اسكان يا برگزاري مسابقات.

8.     اعزام ورزشكاران مصدوم به بيمارستان طرف قرارداد جهت درمان و در صورت لزوم بستري شدن .

9.     تهيه گزارش روزانه از مراجعان و اقدامات انجام شده در مورد هر يك ار ‌‌آنها.

10.  تهيه گزارش نهايي در ارتباط با نقاط قوت و ضعف و ارائه پيشنهادهاي سازمانده به مسئولان برگزاري مسابقات در پايان كار.

وظايف كميته بهداشت

1.     كنترل دقيق اجراي اصول بهداشتي در خوابگاهها ، سرويسهاي بهداشتي ،سالن غذا خوري ، آشپزخانه ، اماكن برگزاري مسابقات و تمرين.

2.     سمپاشي و ضد عفوني كردن محوطه هاي عمومي اعم از سالن غذا خوري ، آشپزخانه ، سرويسهاي بهداشتي و مكانهاي مسابقه و تمرين.

3.     اعزام كاركنان غذا خوري و آشپزخانه به مراكز بهداشتي به منظور معاينه دقيق و اخذ گواهي صحت مزاح. كل مسابقات

4.     تهيه هشدارهاي بهداشتي و نصب آنها در اماكن عمومي ،محل اسكان و مسابقات.

5.     تهيه گزارش از نظارتهاي روزانه توسط ماموران بهداشت.

6.     بررسي گزارشهاي ناظران بهداشتي و اقدامهاي لازم در مورد رفع مشكلات.

7.     تهيه گزارش نهايي از وضعيت امور بهداشتي و ارائه به سرپرست

وظايف كميته روابط عمومي و تبليغات

1.     تهيه و تنظيم تراكتهاي مناسب جهت هر يك ازاماكن ورزشي و عمومي.

2.     تهيه  خبر نامه روزانه حاوي رويدادها و نتايج مسابقات رشته هاي مختلف

3.     انعكاس بموقع و دقيق اخبار و نتايج مسابقات به رسانه هاي جمعي

9.     تهيه گزارش نهايي از فعاليتهاي انجام شده حاوي نقاط مثبت و ضعف و پيشنهادها.

4.     پيش بيني برنامه هاي مراسم مذهبي ، اعياد و مناسبتهاي مهم .

5.     پيش بيني برنامه هاي تفريحي  فرهنگي جهت اوقات فراغت شركت كنندگان .

6.     همكاري باكميته مراسم و تشريفات در مورد برنامه هاي مراسم افتتاح ، اختيام و توزيع جوايز.

7.     تهيه و تنظيم برنامه مصاحبه با سرپرستان ، مربيان ، ورزشكاران و كادر اجرايي .

8.     پيش بيني برنامه هاي تفريحي براي شبها در محل اسكان ورزشكاران

وظايف كميته مراسم و تشريفات

1.     پيش بيني دقيق برنامه هاي مراسم افتتاح و اختتام مسابقات و همكاري جهت اجرا.

2.     همكاري با كميته روابط عمومي در مورد برنامه هاي توزيع مدال ، احكام و جوايز.

3.     پيش بيني تعداد مدال ، احكام و جوايز مورد نياز هر يك از رشته هاي ورزشي .

4.     برنامه ريزي لازم در مورد رعايت شئون و تشريفات هر يك از مراسم .

5.     بركزاري مسابقات علمي فرهنگي در اوقات فراغت شركت كنندگان با همكاري كميته روابط عمومي

6.     همكاري با كميته روابط عمومي و تبليغات در زمينه هاي تبليغات انتشار خبرنامه و ساير امور مشترك

تهيه گزارش نهايي از نحوه فعاليتهاي انجام شده و ارائه به رئيس كميته برگزاري مسابفات

وظايف كميته انتظامات

1.     شناسايي دقيق كليه اماكن برگزاري مسابقات و اسكان .

2.     برنامه ريزي دقيق براي امور انتظامي .

3.     پيش بيني كادر انتظامي مورد نياز به منظور حفاظت از اماكن مذكور در بند 1.

4.     تنظيم ويژه انتظامات جهت مسابقاتي كه از طرف برگزاركنندگان حساس تشخيص داده شده است .

5.     كنترل كليه وروديها و خروجيهاي محل اسكان . مسابقات

6.     نظارت بر امور انتظامي به منظور بر قراري نظم در برگزاري مسابقات ورزشي

7.     تهيه گزارشهاي روزانه از موارد و موضوعات و رويدادهاي مهم

تهيه و گزارش نهايي از وضعيت امور انتظامي و ارائه پيشنهادهاي لازم

وظايف كميته حمل و نقل

1.     برنامه ريزي در مورد حمل ونقل كليه شركت كنندگان به مكانهاي مسابقه و تمرين

2.     برنامه ريزي در مورد حمل و نقل شركت كنندگان در اوقات فراغت و مراسمها.

3.     پيش بيني وسايط نقليه مورد نياز اعم از اتوبوس ميني بوس سواري و غيره

4.     تنظيم برنامه هاي ساعتي حمل و نقل جهت انتقال ورزشكاران به مكانهاي مسابقه و تمرين.

5.     تشكيل جلسات هماهنگي با كميته اجرايي به منظور ارائه خدمات مناسب

6.     نظارت بر امور حمل ونقل

7.     تهيه گزارش روزانه از اقدامات انجام شده و مشكلات احتمالي و ارائه به سرپرست كل مسابقات.

8.     تهيه گزارش نهايي از نحوه اقداماتصورت گرفته در جريان مسابقات جهت ارائه كميته بر گزاري

وظايف كميته انضباطي

1.     رسيدگي به كليه گزارشهاي دريافتي از كميته فني و صدور راي در صورت نياز

2.     رسيدگي به كميته گزارشها وموارد در يافتي از كميته داوران و اتخاذ تصميمهاي مناسب

3.     تصميم گيري و صدور راي لازم در مورد هر يك از تخلفات انجام شده.

4.     نظارت بر حسن اجراي كليه آيين نامهها و دستور العملهاي اجرايي.

5.     نظارت بر امور انضباطي در كليه اماكن ورزشي مسابقات

6.     تهيه گزارش روزانه از مسائل مهم انضباتي و ارائه به سرپرست كل مسابقات

  7.   نظارت بر امور انضباطي در كليه اماكن ورزشي و غيرورزشي مسابقات.

8.     تهيه گزارش نهايي در پايان مسابقات و ارائه به رئيس كميته برگزاري .

وظايف كميته امور مالي

1.     تهيه دستورالعمل مالي در مورد نحوه انجام هزينه ها

2.     تهيه دفاتر و اوراق و اسناد حسابداري مورد نياز ثبت دقيق كليه در آمد ها و هزينه ها.

3.     پيش بيني كليه هزينه هاي مسابقات به تفكيك (تغذيه ، اسكان ، لوازم و وسايل مورد نياز ، حمل و نقل ، امور پزشكي و بهاشتي ، حق الزحمه ها و ......)

4.     تهيه و فروش بليط مسابقات و كنترل دقيق نحوه توزيع آن .

5.     افتتاح حساب بانكي درصورت نياز با حداقل دو امضا .

6.     تهيه و تدو ين اسناد ثبتي و مورد قبول ، براي كليه هزينه هاي انجام شده .

7.     نظارت بر انجام كليه امور مالي و حسابداري.

8.     تهيه گزارش مالي از كليه در آمد ها و هزينه ها در پايان بر گزاري مسابقات

وظايف كميته نظارت و ارزشيابي

1.     نظارت دقيق بر نحوه انجام وظايف كميته هاي مختلف

2.     تهيه گزارش روزانه از كليه امور مربوط به مسابقات و ارائه به سرپرست كل.

3.     تهيه گزارشروزانه از نظارت بر امور خوابگاهها ، غذا خوري و آشپز خانه و درمانگاه.

4.     تهيه و توزيع پرسشنامه هاي نظر خواهي به تفكيك بين ورزشكاران مربيان سرپرستان داوران و كادرهاي اجرايي.

5.     استخراج نتايج نظر خواهي و جمع بندي آنها به منظور تهيه گزارشهاي لازم .

6.     تهيه گزارش مبسوط از نحوه برگزاري مسابقات اسكان تغذيه بهداشت پزشكي انتظامات مراسم و تشريفات و امور مالي و فني جهت ارائه به رئيس كميته برگزاري .

7.     تهيه پيشنهادهاي لازم و راهكارهاي اجرايي براي آينده .

8.     اعلام نظر و ارزيابي نهايي در مورد نحوه برگزاري مسابقات و اقدامات انجام شده .

•         تقويم ورزشي

در هر تقويم ورزشي كليه فعاليتهاي فدراسيونها يا انجمنهاي ورزشي بانوان كشور براي يك سال شامل آموزش، برگزاري مسابقات اعزامهاي داخلي و خارجي ، تداركات و مواردي از اين قبيل پيش بيني مي شود .

•         تقويم تداركاتي بازيهاي آسيايي و المپيك

تقويم تداركاتي شامل جدول زمانبندي تشكيل اردوهاي آمادگي و اعزامهاي تيمهاي ملي است طبق ماده 29 اساسنامه كميته ملي المپيك كميته تداركاتي حداقل هجده ماه قبل از شروع هر دوره از بازيهاي المپيك يا بازيهاي آسيايي تشكيل مي گردد

اين كميته براي حضور مناسب و شايسته تيمهاي ملي با همكاري فدراسيونهاي ورزشي مقدماتشركت در مسابقات مختلف را فراهم ساخته برنامه ريزي لازم را به عمل مي آورد و تقويم تداركاتي را تنظيم  مي نمايد

•         هدف كلي

آشنايي با نمودار سازماني و سطوح مديريت در تربيت بدني

•         هدفهاي رفتاري

•         آشنايي اجمالي با نمودار سازماني تربيت بدني

•         آشنايي با سطوح مديريت در تربيت بدني

•         معاونت فني و امور فدراسيونها

كليه فدراسيونهاي ورزشي زير نظر اين معاونت قرار دارند و سه دفتر و يك مديريت به شرح ذيل امور خدماتي مربوط به ورزش و فدراسيونها را زير نظر اين معاونت انجام مي دهند :

•          دفتر امور مشترك فدراسيونها

•          دفتر برنامه ريزي تربيت بدني و ورزش

•          دفتر پايگاه ورزش قهرملني و امور با شگاهها

•           مديريت مجموعه ورزشي انقلاب

•         معاونت برنامه ريزي و امور مجلس

.مسئوليت اصلي اين معاونت برنامه ريزي و ارتباط با مجلس شوراي اسلامي است و سه دفتر زير نظر اين معاونت قرار دارند :

•         دفتر آمار ، اطلاعات و خدمات رايانه اي

•          دفتر طرح و برنامه ريزي

•          دفترحقوقي و امور مجلس 

•         معاونت امور فرهنگي و آموزشي

اين معاونت با دو دفتر كليه و ظايف آموزشي و فرهنگي سازمان و تربيت بدني را انجام مي دهند :

•         دفتر تحقيقات و امور فرهنگي

•          مركز آموزش و تربيت مربي.

•         معاونت اداري و پيشتيباني

 دفاتر و ادارات كل اين معاونت عبارتند از :

•          دفتر تشكيلات و بودجه و روشها

•         ‌اداره كل امور اداره كل امور اداري

•          اداره كل مالي

•          اداره كل تداركات و خدمات

•          مديريت و اسناد و دبير خانه

•         معاونت امور ورزش بانوان

كليه امور مربوط به ورزش بانوان كشور (بجز خدمات اداري و مالي ، فني و مهندسي و ......) زير نظر اين معاونت قرار دارد.

اداره كل ورزش بانوان و مديريت امور مشترك انجمن هاي ورزش بانوان ، زير مجموعه هاي اين معاونت هستند.

•         فدراسيونهاي ورزشي

فدراسيون هاي ورزشي در تشكيلات سازمان تربيت بدني ، زير مجموعه معون فني و امور فدراسيون ها هستند.

•         هدف كلي

آشنايي با حل مساله و مديريت

•         هدفهاي رفتاري

•         آشنايي با روش حل مساله

•         تعريف تصميم گيري

•         گام هاي تصميم گيري

•         انواع تصميم گيري

•         روش حل مساله

•         شناخت و تعريف مساله

•         بررسي و تحليل مساله

•         مطالعه و بررسي راه حلهاي ممكن

•         گزينش و انتخاب راه حل مناسب

•         اجراي راه حل انتخاب شده

•         ارزشيابي از كار انجام شده

•         تهيه گزارش نهايي

•         تصميم گيري

گام هاي تصميم گيري از ديدگاه سيمون:

 1. هوشمندي
 2. طراحي
 3. گزينش
 4. اجرا

•         انواع تصميم گيري

•         تصميم گيري فردي

•         تصميم گيري گروهي

•         روشهاي تصميم گيري

•         تصميم گيري بر اساس نظر اكثريت

•         همراه سازي اعضاء

•         اخذ نظرات كتبي

•         اتخاذ تصميم در فرصت مناسب تصميم گيري بر پايه احساس يا بر پايه عقل

•         استفاده از رايانه در تصميم گيري

•         هدف كلي

نحوه اعزام تيمهاي ورزشي

و طبقه بندي سطح مسابقات

•         هدفهاي رفتاري

آشنايي با :

طبقه بندي سطح مسابقات

نحوه سازماندهي وبرنامه ريزي اعزام برون مرزي

تقسيم بندي گروههاي ورزشي

•         طبقه بندي سطح مسابقات

•         مسابقات منطقه اي

•         مسابقات قهرماني قاره اي

•         مسابقات بين المللي

•         بازيهاي قاره اي

بازيهاي آسيايي

بازيهاي آفريقايي

بازيهاي پان امريكن 

•         مسابقات قهرماني جهان

•         بازيهاي المپيك

•          وظايف اصلي سرپرست هيات  ورزشي قبل از اعزام

•         تقويم روز شمار كاري

•         انتخاب كادر اجرايي

•         تهيه  فهرست  وسايل مورد نياز  هر    يك  از  تيمها ي ورزشي  

•         تهيه فهرست وسايل مورد نياز هيات اعزامي

•         تهيه فهرست لوازم شخصي مورد نياز اعضاي هيات

•         ارتباط با كميته بر گزاري مسابقات

•         كسب اطلاعات لازم در مورد كشور ميزبان

•         برگزاري جلسات منظم با سرپرستان و مربيان تيمهاي اعزامي

•         برگزاري جلسه عمومي

•         نظارت بر نحوه انجام تمرينهاي تيمهاي اعزامي

•         اعزام چند نفر به كشور ميزبان قبل از حركت هيات ورزشي

•          برنامه ريزي در مورد نحوه اعزام هيات

•         برنامه ريزي در مورد نحوه بازگشت هيات

•         تهيه گزارش دقيق از كارهاي انجام شده

•         وظايف سرپرست كاروان در كشور ميزبان

•         تشكيل جلسه هاي هماهنگي با سرپرستان تيمهاي شركت كننده هرشب در ساعت معين .

•         تشكيل جلسه هاي هماهنگي با كادر اجرايي همه روزه در ساعت تعيين شده .

•         نظارت دقيق بر حسن انجام وظايف كادر اجرايي و دفتر سرپرستي .

•         كنترل حضور منظم تيمهاي شركت كننده در تمرينات و مسابقات.

•         حضور در جلسات تمريني  تيمهاي شركت  كننده حاقل  يك تا دو بار در طول بازيها.

•         حضور در مسابقه هاي تيمهاي مختلف ورزشي طبق برنامه ريزي دقيق .

•         مطالعه و بررسي گزارش كتبي روزانه سرپرستان تيمها و رسيدگي به مشكلات و مسائل آنها.

•         حضور در جلسات روزانه سرپرستان هياتهاي ورزشي كشور هاي شركت كننده .

•         نظارت بر امور پزشكي ، اسكان ، بهداشت و تغذيه  اردوي ورزشكاران .

•         تماس مستمر با كميته برگزاري بازيهاي جهت طرح موضوعات مورد نظر .

•         كنترل ورود ،خروج ووضعيت حضور و غياب كليه اعضاي كاروان در پايان هر روز .

•         تشويق مادي و معنوي ورزشكاراني كه موفق به كسب مدال مي شوند.

•         تشكيل حداقل 2تا 3 جلسه عمومي فرهنگي  تفريحي با حضور تمامي اعضاي كاروان .

•         برنامه ريزي در مورد حضور تعدادي از اعضاي كاروان ورزشي براي مراسم برافراشتن پرچم.

•         تدوين برنامه بازديد مسئولان كميته ملي المپيك سازمان تربيت بدني و رؤساي فدراسيونها از دهكده بازيها.

•         تدوين برنامه بازديد خبر نگاران ،عكاسان و نمايندگان صدا و سيما از دهكده بازيها.

•         تهيه متن سخنراني براي مراسم برافراشتن پرچم .

•         نظارت برنحوه حضور سر پرستان تيمهاي شركت كننده در جلسات فني .

•         مطالعه گزارشهاي روزانه واصله از بخش پزشكي مسئولان اجرايي كاروان .

•         تماس مستمر با مسئولان كميته ملي المپيك ، سازمان تربيت بدني و روساي فدراسيونهاي ورزشي.

•         تمرين رژه ورزشكاران براي مراسم افتتاح بازيها.

•         نظارت برنحوه توزيع ياد بود ها و هدايا به هياتهاي شركت كننده از ساير كشور ها

•         دعوت از سرپرستان كشور هاي دوست و مسلمان جهت بازديد از اردوي ورزشكاران كشورمان .

•         نظارت دقيق بر نحوه انجام هزينه ها در هر روز .

•         محاسبه هزينه هاي انجام شده و تسويه حساب با كميته بر گزاري بازيها در ارتباط  با وجوه پرداختي براي هر فرد ( اسكان ، تغذيه و حمل و نقل ) .

•         بررسي صورتحساب هتلها و تسويه حساب حداقل24 ساعت قبل از باز گشت آخرين گروه .

•         نظارت دقيق بر برنامه هاي بازگشت گروهاي ورزشي به كشور .

•         تقسيم بندي گروههاي ورزشي