تربیت بدنی

دانلود کتاب های تربیت بدنی

فصل اول (برنامه ریزی مسابقات ورویدادهای ورزشی)

تعریف برنامه ریزی:

-          برنامه ریزی طرحی برای یک آینده مطلوب وراه های موثر برای نیل به آن است.

-          برنامه ریزی فرایندی ازتعیین اهداف یک سازمان وابداع شیوه های مناسب در جهت رسیدن به آن اهداف است.

-          برنامه ریزی عبارت است از تصمیم گیری از پیش اتخاذ شده نسبت به اینکه چه کاری،چگونه،چه زمانی وبه وسیله چه کسانی باید صورت گیرد.

طبقه بندی یا ابعاد مختلف برنامه ریزی

1- بعد زمانی                2- قلمرو             3- سطح               4- استمرار یا عدم استمرار

1-      بعد زمانی:

 برنامه ها از نظر طول زمان اجرا با هم تفاوت دارند.

الف) برنامه کوتاه مدت - حداکثرزمان اجرا تا سه سال

ب) برنامه میان مدت - حداکثر زمان اجرا تا پنج سال

ج) برنامه بلند مدت - حداکثر زمان اجرا از پنج سال به بالا

2- قلمرو:

 یعنی بعضی از برنامه ها بسیار فراگیر ودر سطح جهانی یا ملی وبرخی دیگر محدود هستندوممکن است برای یک سازمان یا یک موسسه طرح ریزی شده باشند.ویا مربوط به بخشی کوچک از یک موسسه باشند.

3سطح:

 برحسب سطح سازمانی برنامه ها با یکدیگرتفاوت دارند. معمولاٌبرنامه های راهبردی(جامع)رامدیران فوقانی وبرنامه های عملیاتی را (تاکتیکی)را مدیران سطح پایین تر مانند سرپرستان یا مسئولان دوایروادارات انجام می دهند.

4- استمرار یا عدم استمرار:

 بعضی از برنامه ها مانند برنامه های ثابت برای موارد تکراری وعادی وبرنامه هایی نظیر برنامه های اتفاقی به منظور طرح های مقطعی وغیر مستمر تهیه می شوند.

اهمیت برنامه ریزی مسابقات ورویدادهای ورزشی

برنامه ریزی تعیین کننده جهت است وامکانات ونیروهای انسانی را در مسیری وحدت بخش به کار می گیرد. معمولاٌ فقدان برنامه با فقدان جهت همراه است.برای مثال: برنامه برگزاری یا المپیاد ورزشی تعیین کننده جهت وسمت گیری عملیات ستاد برگزاری وتعیین کننده آنان است که:

-          ستاد برگزاری در چه وضعیتی قرار گرفته؟                      - المپیاددرچه سطح برگزار خواهد شد؟

-          گام های مورد نیاز کدامند؟                                          -چه امکاناتی در دسترس دارد؟

-          چه امکاناتی مورد نیاز است؟                                       -چگونه باید المپیاد به شکل مطلوب برگزار شود؟

-          چه کسانی این کارها را خواهند کرد؟                              -شرکت کنندگان چه کسانی هستند؟

در ستاد برگزاری یک المپیاد ،جهت وسمت عملیات، باعث انسجام وهماهنگی واحدها،افراد،وافزایش بهروری وجلوگیری از بازدارندگی واجرای امور موازی می شوند. در ضمن هرچند برنامه ریزی نمی تواند خطراتی را که درحین اجرا پیش می آید

کاملااز بین ببرد امامی تواند به تشخیص خطرات بالقوه کمک کند وزیان های ناشی از آن را به حداقل برساندوزمینه را بر ای حداکثر استفاده فرصت های موجود فراهم آورد.

 

 

 

 

 

 

 

برنامه ریزی راهبردی(استراتژیک) رویدادهای ورزشی

برنامه ریزی راهبردی یا استراتژیک رویدادها،فرایندی است که ضمن آن اهداف وخطوط کلی فعالیت ها وماموریت های سازمان یا ستاد برگزاری رویداددر درازمدت تعیین میشود ودارای ویژگی های زیر است:

-          دید دراز مدت وترسیم کننده موقعیت سازمان برگزاری رویداد ورزشی در آینده.

-          دادن پیوستگی وانسجام به اقدامات ستاد برگزاری بازیهای  المپیک در سالهای مختلف وفراهم آوردن چارچوبی برای برنامه ریزی های عملیاتی.

-          برنامه ریزی راهبردی در سطح عالی سازمان وتوسط مدیریت های فوقانی صورت می گیرد.

فرایند برنامه ریزی راهبردی

فرایند رنامه ریزی راهبردی مجموعه امور زیر را شامل می شود:

1- شناسایی ماموریت،اهداف وراهبرهای موجود.

2- تجزیه وتحلیل محیط بیرونی به منظور آگاه شدن ازعوامل اقتصادی،سیاسی،فرهنگی واقلیمی

3- شناسایی فرصت ها وتهدیدات موجود در محیط بیرونی

4-تجزیه وتحلیل منابع یا بررسی محیط داخلی،در این مرحله امکانات ومنابع اصلی سازمان مورد ارزیابی قرار می گیرد.

5-شناسایی قوت ها وضعف های موجود در محیط داخلی

6- ارزیابی مجدد ماموریت واهداف سازمان

7-تدوین راهبرد های جدید

8-اجرای راهبردهای جدید

9-ارزیابی نتایج وکنترل وسنجش راهبردی جدید در عمل

برنامه ریزی عملیاتی

 برنامه ریزی عملیاتی یعنی برنامه ریزی عملی که بایدعیناٌاجرا شود.«چگونه ؟درطی چه مدت زمانی؟به وسیله چه افرادی باید صورت گیرد.»

 

 برنامه ریزی عملیاتی عبارتنداز :

1- تعیین هدف

2- وضع خط مشی

3- تبدیل هدف به صورت عملیات

4- پیش بینی چگونگی اجرا وکنترل

 

 

پس از آنکه هدف تعیین شد ودر قالب طرحی به تصویب رسید مجری باید:  کلیه عملیات لازم برای تحقق هدف را پیش بینی کند.  باید شناسایی دقیق عملیات براساس تجربه واز طریق  مشورت با افراد ذیصلاح تعیین شود.وقتی  اجرای منظم عملیات شناسایی شد باعث می شودمدیر در محدوده زمانی مشخص به اهداف تعیین شده دست یابد.

شیوه های برنامه ریزی عملیاتی

1- استفاده از جدول زمان بندی عملیات مدیر رویداد ورزشی در طول ماه

  استفاده از این جدول باعث می شود برنامه هفتگی مدیران ازجمله : تشکیل جلسات،بازدید ها،ملاقات ها وقول و قرار با مسئولان سایر سازمانها مشخص شود.وهمچنین با برنامه های هم زمان مواجه نشود واستفاده منطقی از زمان خود. عدم استفاد از این جدول باعث ایجاد اختلال وبی نظمی در برنامه خواهد شد.

2- استفاده از خط زمانی فرایند برگزاری:

موارد استفاده از این خط زمانی:

-          ارسال برگ اعلام آمادگی اولیه                         -ارسال فرم عمومی        

-          واریز مبلغ پیش پرداخت حق شرکت                 - اعزام نماینده کشورهابرای بازدید از اماکن وشرکت در مراسم قرعه کشی

-          ارسال برگ شرکت داوران                             - ارسال برگ شرکت خبرنگاران

-          اعلام اسامی نهایی تیم هاواعلام برنامه سفر           - پذیرش وصدور کارت شرکت کنند گان

-          پرداخت حق شرکت وحق فیزو                         - شرکت در جلسات فنی وتسویه حساب

-          خروج از دهکده بازی ها

این عملیات از جمله عملیاتی هستند که ستاد برگزاری بیست ویکمین دوره بازی های دانشجویی که در شهر پکن برگزار شد مشخص کرده وکلیه کشور ها را ملزم به رعایت این برنامه نموده است.

3- برنامه ریزی عملیاتی از طریق جدول کارنما:

  یکی از رایج ترین وساده ترین این روش ها استفاده از جدول کارنماست.در این جدول:

 - ارتباط فعالیت ها وزمان اجرای آن پیش بینی می شود واحد زمانی مورد استفاده در این جدول معمولاٌروز،هفته ویا ماه است. کلیه عملیات لازم پیش بینی وتعیین وسپس آنهارا پس از دیگری در جدول ثبت وزمان شروع،مدت به طول انجامیدن وخاتمه آنها را با هاشور زدن مشخص می شود.

-          تعریف فعالیت متقارن:

-          در صورتی که دو فعالیت بتوانند با هم انجام شوندآنها را فعالیت متقارن گویند.

-           تعریف فعالیت متوالی:

-           اگر انجام یکی از فعالیت هامنوط به انجام فعالیتی دیگرباشد آن را فعالیت متوالی می نامند.

-           بین فعالیت های متوالی تقارن زمانی وجود نخواهد داشت  زمان هر فعالیت به طور مجزا ومستقل محسوب می شود.

-          جدول کارنما ضمن آنکه فعالیت های هربرنامه وزمان انجام آنها را  تعیین می کند نحوه ارتباط فعالیت ها(متقارن یا متوالی بودن آنها)  وزمان واقعی کل برنامه را به دست می دهدومدیر را ملزم به اجرای فعالیت های پیش بینی شده در زمان های تعیین شده می کند.

4- استفاده از تقویم ورزشی:

-          تقویم ورزشی برنامه عملیاتی یک فدراسیون،هیئت یا سازمان ورزشی است که معمولاٌبرای یک دوره یک ساله تنظیم می شود. تقویم های ورزشی فدراسیون جهانی وقاره ای برای دوره های چهار ساله نیز تنظیم می شود.

فرایند تنظیم تقویم ورزشی

یک تقویم ورزشی با توجه به مراحل زیر تنظیم می شود:

1- مد نظر قرار دادن هدف

2- پیش بینی عملیات

3- تعیین زمان مناسب برای اجرا ی هرفعالیت

4- تعیین مکان مناسب برای هریک از فعالیت ها

5- محاسبه بودجه مورد نیاز برای اجرای هر یک از فعالیتها

6- پیش بینی تدابیر لازم برای تامین بودجه از منابع دولتی وغیر دولتی

7- مشورت وهماهنگی با واحد های اجرایی ومشارکت کننده به منظور تصویب ابتدایی تقویم

8- دفاع از تقویم تنظیم شده وتصویب نهایی آن

9- ابلاغ تقویم ورزشی تصویب شده به واحد های اجرایی تحت پوشش برای ایجاد هماهنگی

10- برنامه ریزی وسازماندهی فعالیت های اجرایی برای آماده ساختن مقدمات واجرای برنامه ها وفعالیت های پیش بینی شده بر                   مبنای تقدم وتاخر زمان تعیین شده

تقویم ورزشی سال ...... فدراسیون فوتبال       (آموزش)

سازماندهی مسابقات ورویدادهای ورزشی

تعریف سازماندهی:

سازماندهی عبارتند از« تقسیم کار ضروری بین واحدهای سازمانی ومشاغل مشخص یرای تحقق هدف های معین وایجاد هماهنگی لازم بین این واحدها.  سازماندهی هدف نیست بلکه وسیله ای موثر برای رسیدن به هدف است. سازماندهی فرایندی است که نیروی متمرکز انسانی ومادی برآمده از برنامه ریزی را به منظور رسیدن به اهداف سازمانی به تحرک  وا می دارد.

عملیات لازم برای سازماندهی عبارتند از:

 1- شناسایی ودسته بندی کارها.(چه کارهایی لازم الاجراست)

2- تعریف واگذاری اختیارات ومسئولیت ها به افراد به منظور صلاحیت های کیفی وکمی آنها.(مشخص کردن حدود اختیارات ومسئولیت ها به منظور جلوگیری از بی نظمی وهرج ومرج وهمچنین جلوگیری از اتلاف وقت در سازمان)

3- برقراری روابط: برای تامین مقاصد معین همکاری افراددر یک گروه مستلزم آن است که روابط مسئولیت ها وسمت ها ی آنها با یکدیگر مشخص باشد.

نمودار سازمانی

نمودار سازمانی شکلی است که:

 در طراحی سازمان برای نشان دادن طبقه بندی فعالیت ها روابط واحدها اختیارات هر واحد وتعیین مجاری ارتباطات ترسیم می شود که موارد زیر را تشکیل می دهد:

1-)عنوان شغلی هر مدیر یا عنوان هرواحد را مشخص می کند.

2)بیانگرآن است که چه واحدهایی در سازمان وجود دارد.

3)بیانگرآن است که در یک سازمان چه کسی مسئول چه کسی است.

4)خط فرماندهی را مشخص می کند.

5)هرکی از کارمندان را ازجایگاه خویش در سازمان آگاه می سازد.

6)بیانگرآن است که چه واحدی مسئول چه واحدی است.

در نمودار،برای نشان دادن واحد های سازمانی به طور معمول ازیک کادرمستطیل شکل استفاده می کنند.

- در نمودار های عمودی،معمولاٌمدیران فوقانی در بالا قرار دارند.

- فاصله هر واحد ازبالا ترین واحد در نمودارعمودی بیانگر میزان اختیارات واهمیت آن واحدهاست.

 - خطوط ارتباط بین واحدها نمایانگر ارتباطات سازمانی است

شیوه های ترسیم نمودار سازمانی

1)طبقه بندی وتقسیم کار براساس منطقه یا موقعیت جغرافیایی.

2)طبقه بندی وتقسیم کار براساس محصول تولید شده یا خدماتی که ارائه می شود.

3)طبقه بندی وتقسیم کار براساس نوع ارباب رجوع سازمان.

4)طبقه بندی وتقسیم کار براساس نوع وظیفه یا روند عملیات.

شیوه مرسوم ومتداول طبقه بندی وتقسیم کار در مسابقات ورویدادهای ورزشی بر حسب نوع وظیفه وروند عملیات است.

تفویض اختیار وعدم تمرکز

یکی ازعوامل مهم درتصمیم گیری حق اختیاراست که از منابع زیرناشی می شود:

-          اختیارات ناشی از ویژگیهای شخص مدیر:

 ویژگیهایی از قبیل نفوذ،دانش وتخصص نیز از منابع کسب اختیارند. تفویض اختیار در واقع واگذاری اختیارات از مدیران سطوح بالاتر به مدیران یا کارمندان سطوح پایین تر سازمان است. برای مثال،اگراجرای یک رویداد ورزشی رابه یک کارشناس محول سازید اما اختیار لازم را به او تفویض نکنید اقدام صحیحی صورت نداده اید. تفویض اختیار متضمن پاسخگویی درقبال مسئولیت خواهد بود.

سازماندهی یک مسابقه ورزشی

سازماندهی وتعیین وتنظیم نمودار یک مسابقه ورزشی عاملی است برای اجرای مطلوب آن. مدیران برگزاری مسابقات ورزشی می توانند نمودار مناسبی را با توجه به هدف رویداد،سطح مسابقات،نیروی انسانی موجودوامکانات دردسترس ترسیم کنند. عملیات دسته بندی شده باید به افراد دارای صلاحیت که توانایی لازم را برای پیشبرد مسئولیت ها ووظایف هر یک ازحوزه هادارند سپرده وسپس،مسئولیت ها ووظایف تعیین شده هر واحد به مسئول ذیربط برای اجراابلاغ شود.

سازماندهی جشنواره ورزشی درون دانشگاهی

جشنواره ورزشی درون دانشگاهی عبارتند از اجرای مسابقات متمرکز ورزشی در رشته های مختلف،بین تیم های ورزشی دانشکده ها وگروهای آموزشی یک دانشگاه.

بخش های سازمانی جشنواره ورزشی درون دانشگاهی:

1)شورای ورزشی دانشگاه                                    2)شورای روسای داشکده ها

3)سرپرست عالی جشنواره                                    4)سرپرست کل جشنواره

5)دبیر کل اجرایی                                              6)کمیته هماهنگی امور دانشکده ها

7)کمیته ارزیابی                                                8)کمیته امور فنی مسابقات

9)کمیته روابط عمومی وتبلیغات                              10)کمیته افتتاحیه واختتامیه

11)کمیته امور بهداشت ودرمان                              12)کمیته امور ثبت نام وپذیرش

وظایف بخش های سازمانی ورزشی درون دانشگاهی

1- شورای ورزشی دانشگاه:

شورای ورزشی دانشگاه هر ساله به ریاست رئیس دانشگاه وبا حضور معاونان ومدیر تربیت بدنی دانشگاه به منظور بررسی وتصویب برنامه های ورزشی دانشگاه تشکیل می شود.این شورا حمایت های لازم را در اجرای برنامه های سالیانه انجام خواهد داد.

2- شورای روسای دانشکده ها:

-          حمایت روسای دانشکده ها ازبرگزاری موفق جشنواره

-          تعیین یک نفربه عنوان مسئول کاروان ورزشی دانشکده

-          تشکیل انجمن های ورزشی درون دانشکده ای

-          حضور درمراسم افتتاحیه واختتامیه وهمچنین مسابقات حساس ورزشی دانشکده

-          تشویق اعضای هیئت علمی،کارکنان ودانشجویان دانشکده برای حضور در مراسم مختلف جشنواره

3- سرپرست عالی جشنواره:

رئیس هر دانشگاه سرپرست عالی جشنواره ورزشی درون دانشگاهی است که وظایف زیر را به عهده دارد.

-          تشکیل یک یا دو جلسه شورای ورزشی دانشگاه.در جهت ایجاد هماهنگی وانسجام بخش های مختلف دانشگاه

-          تشکیل جلسه روسای دانشکده ها وگروها با دستور جلسه جشنواره درون دانشگاهی

4-سرپرست کل جشنواره:

این مسئولیت به عهده معاون دانشجویی وفرهنگی هر دانشگاه است که باتشکیل جلسات باعث جذب امکانات دانشگاه وحوزه معاونت دانشجویی وفرهنگی می شودومسئول ایجاد انسجام وهماهنگی بین کمیته های جشنواره می باشد.

5- دبیر کل اجرایی:

 مسئول تربیت بدنی دانشگاه دبیر اجرایی جشنواره وعهده دار وظایف زیر است:

-          دبیری جلسات مستمر ستاد برگزاری

-          تعیین مسئولان کمیته ها ومعرفی آنها به سرپرست کل مسابقات برای تایید وصدور حکم

-          برآورد اعتبارجشنواره وتلاش برای تامین آن ازمنابع مختلف

-          به کار گیری دانشجویان داوطلب در برگزاری جشنواره

-          اطلاع رسانی ساده وکم هزینه برا ی جذب بیشتردانشجویان

-          تعیین زمان برگزاری جشنواره

-          تعیین اقلام مورد نیاز کمیته ها وتلاش برای تامین آن

-          بهره مندی از تجربه های ارزنده سایر دانشگاه ها وسازمان های ورزشی

-          چگونگی ایجاد انگیزه وتشویق مادی یا معنوی برای دانشجویان موفق

-          تشکیل جلسات مشورتی وهماهنگی با یکایک روسای دانشکده ها وگروها

6- کمیته هماهنگی امور دانشکده ها:

-          ارتباط با مسئول کاروان ورزشی هر دانشکده

-          تلاش برای حضور فعال روسای دانشکده ها در مراسم مختلف جشنواره

-          تشکیل جلسه با مسئولان کاروان های ورزشی دانشکده ها

-          اخذ آمار نفرات شرکت کننده از دانشکده ها

-          اطلاع رسانی برای جذب بیشتر دانشجویان

-          تلاش برای تشکیل جلسات توجیهی روسای دانشکده با دانشجویان خود قبل از اعزام

7- کمیته ارزیابی:

-          تهیه پرسش نامه نظرسنجی به منظورنظرخواهی ازدانشجویان درباره نحوه برگزاری

-          - اطلاع رسانی مستمرازنتایج نظرسنجی به مسئولان درطی روزهای برگزاری

-          - تدوین گزارشی جامع ازاطلاعات وآمارمربوط به مسابقات

-          - ایجاد زمینه مناسب برای تحقیات علمی به وسیله اساتید ومحققان

8- کمیته امر فنی مسابقات:

-          ارائه زمان اجرای مسابقات

-          تشکیل جلسات هماهنگی بین مسئولان انجمن های ورزشی رشته های مختلف

-          تهیه وتدوین آیین نامه های عمومی،فنی وانضباطی

-          دریافت اسامی سرپرست فنی وکادرداوری هررشته ورزشی

-          بهره مندی ازدانشجویان داوطلب وبا تجربه در امور داوری رشته های ورزشی

-          نظارت بر حسن اجرای آیین نامه های مسابقات

-          بررسی وضعیت اماکن برگزاری مسابقات وتجهیزآنها

-          ارائه گزارش نهایی به ستاد برگزاری به منظوررده بندی کلیه دانشکده ها

-          - هماهنگی با اعضای کمیته اختتامیه درخصوص اهدای احکام ومدال ها

-          دریافت گزارش هرمسابقه ازمسئول انجمن

-          تهیه دستور العمل امتیازات وتعداد مدال های هررشته برای تعیین دانشکده قهرمان

9- کمیته روابط عمومی وتبلیغات:

 مدیریت این کمیته ترجیحاٌبا روابط عمومی دانشگاه است که وظایف زیررابرعهده دارد:

-          بهرمندی ازمشارکت داوطلبانه دانشجویان دراطلاع رسانی وتبلیغات

- تعیین دانشجویان به منزله رابط های خبررشته های ورزشی

-          تعیین فهرست مدعوان برای حضور در مراسم مختلف جشنواره

-          برگزاری جلسات هماهنگی با مسئولان رسانه های گروهی استان

10- کمیته افتتاحیه واختتامیه:

-          تدوین مراسم افتتاحیه واختتامیه واجرای کامل آن

-           دعوت از گروهای هنری وورزشی دانشجویان برای اجرای نمایش

-          تهیه فهرست مدعوان وارائه آن به روابط عمومی برای ارسال به موقع دعوت نامه ها

-          پخش سرود ملی وسرود بازی های دانشجویی درمراسم افتتاحیه واختتامیه

-          پیش بینی کلیه اقلام مورد نیازوتهیه وتدارک آنها

11- کمیته بهداشت ودرمان:

-          - هماهنگی با بهداری دانشگاه برای پذیرش مصدومان احتمالی

-          - پیش بینی کمک های اولیه درسالن های برگزاری مسابقات

-          - اعلام تذکرات بهداشتی وایمنی به کلیه دانشجویان شرکت کننده

-          - تدارک آمبولانس برای خدمت رسانی به مصدومان احتمالی دررشته های ومسابقات حساس

12- کمیته امورثبت نام وپذیرش:

-          تعیین محل ثبت نام وزمان مناسب برای ثبت نام تیمهادرهر دانشکده

-           دریافت اسامی وتعداد تیم های ورزشی دررشته های مختلف ازدانشکده ها

-          صدورکارت شرکت درمسابقات

-          ارائه گزارش وآمارشرکت کنندگان به دبیرکل اجرایی

سازماندهی یک رویداد بین المللی ورزش

هرچه سطح رویداد بالاترومسابقات ازاهمیت بیشتری برخوردارباشد سازماندهی دقیق تروتخصصی ترخواهد شد.

مثال:اولین دوره بازی های همبستگی دانشجویان کشورهای اسلامی یکی ازرویدادهای بین اللمللی است که درداخل کشورکه با حضورتیم های مختلف سایرکشورها برگزار شد.

 شرح وظایف واحد های سازمانی به شرح ذیل می باشد:

1- کمیته تبلیغات وانتشارات                                               2-  کمیته نمایشگاه ها

3- کمیته روابط عمومی                                                    4-کمیته فوق برنامه وامور اجتماعی

5- کمیته خبرنامه ونشریات                                                6- کمیته امور تجهیز سالن های ورزشی

7- کمیته اردوهای تدارکاتی وانتخابی تیم های ملی دانشجویی          8- کمیته امور فنی مسابقات

10 کمیته امور مالی وتدارکات                                            11- کمیته ترابری وامور نقلیه

12کمیته بهداشت،درمان وخدمات پزشکی                               13- کمیته اسکان وامور خوابگاه ها

14- کمیته تغذیه وامور سلف سرویس                                   15- کمیته استقبال وتشریفات

16 کمیته مترجمان وراهنماها

نقش نیروهای داوطلب دربرگزاری مسابقات ورویدادهای ورزشی

افراد داوطلب مجموعه مهمی ازمنابع انسانی بسیاری از سازمانهای ورزشی وتفریحی جهان را تشکیل می دهند.

ماهیت ورزش در کشورهای پیشرفته جهان بیشتربرداوطلب گرایی است که به وسیله توده عظیمی ازافراد داوطلب هدایت وبه پیش برده می شود.

 مثال:در ورزش دولت بریتانیا بالغ بر5/1میلیون نفر به صورت داوطلبانه مشارکت دارند . در بیرمنگام بالغ بر هشت هزار گروه داوطلبی وجود دارد که 75درصدآن مربوط به ورزش،فرهنگ وفعالیت های رفاهی جامعه است. در آمریکا در سال 1996با استفاده از نیروهای داوطلب حدود پانزده میلیارد دلار صرفه جویی شد.

علل داوطلبی:

  مدیریت هرسازمان ورزشی بایدعلل انگیزه ها ونیازها ی داوطلبان را بشناسد تاآنهارا با توجه به برنامه های خود ارزیابی کند.

 مردم به دو دلیل داوطلب می شوند:          1- رهبری             2- خیراندیشی

 درکتاب مدیریت ورزشی علل داوطلبی را چنین بیان میکند:

-          خدمت به دیگران                                        - نیاز به ارتباط

-          مشارکت خانوادگی                                      - نیاز به دیدار مردم

-          منابع مادی منزلت اجتماعی

محرک های برانگیزاننده میل داوطلبی

جنبه های روانشناختی وانگیزشی افرادی که داوطلب می شوند به اندازه زمینه اجتماعی- اقتصادی آنها حائز اهمیت است.

اسمیت،نایک وپرنسکی عوامل برانگیزاننده افراد به فعالیت های داوطلب را درسه حیطه دسته بندی کردند:

1)فایده نگر                                                2)عاطفی                                      3)هنجاری

1- محرک های فایده نگر:

 دراین محرک ها پرداخت مستقیم حقوق یا مزایای مادی به افراد داوطلب ضروری است. البته امکان دارد افراد به طورغیرمستقیم مزایایی را همچون تجربه کاربه دست آورند.مثال:  دانشجوی تربیت بدنی با گذراندن واحد درسی مدیریت وطرزاجرای مسابقات توانایی وتجربه لازم را درنحوه سازماندهی واجرای مسابقات به دست خواهدآورد. شخصی برای دریافت گواهی داوطلبی به منظوردستیابی به مشاغل آتی در یک رویداد ورزشی شرکت می کند.

2- محرک های عاطفی:

  این محرک ها تابعی ازروابط درونی فردهستند که باعث توسعه دوستی،منزلت اجتماعی وپیامدهای مشابه می شوند. محرک های عاطفی خصوصاٌدرسازمانهایی که بروظایف اجتماعی تاکید می کنند نقش بیشتری دارند. حضور گسترده وداوطلبانه مردم در هیئت های مذهبی وسوگواری ،ویا جهاد سازندگی و.بسیج و...را از جمله نمونه های داوطلبی در سازمانهای ایدئولوژیکی قلمداد کرد. حضور ومشارکت داوطلبانه مردم در جشن عاطفه ها

3- محرک های هنجاری:

سازمان های داوطلب ممکن است هدف خود را ارتقای سسطح رفاه،تندرستی وشادابی جامعه قرار داده باشند. اعضای این سازمان ها به خاطرعلاقه به ارتقای رفاه دیگران دراین سازمان ها داوطلب می شوند.

طبقه بندی سازمان های داوطلب ازنظرپالیسی وجاکوبسون:

1- سازمانهای انتفاعی برای اعضاء                     2- سازمانهای انتفاعی برای دیگران

3- سازمانهای عملکردی لذت بخش                     4- سازمانهای اجتماعی

5- سازمانهای ایدئولوژیکی ومذهبی

1- سازمان های انتفاعی برای اعضاء:

این سازمان ها برای فایده رساندن به اعضای خود ایجاد می شوند،مانند اتحادیه باشگاهای کشور واتحادیه داوران که هدف آنها افزایش رفاه ودفاع ازحقوق اعضای خویش است.

2- سازمان های انتفاعی برای دیگران:

این سازمان ها با هدف تولید کالا یا خدمات برا ی اعضای جامعه تشکیل می شوند مثل جمعیت هلال احمر.

3- سازمان های عملکردی لذت بخش:

  یک هیئت ورزشی را درنظربگیرید به خاطرانکه اعضای هیئت ورزشی دررشد ورزشکاران نخبه رشته ورزشی خود نقش دارند تا حد زیادی ازاین شخصیت ونتیجه به دست آمده لذت می برند.

4- سازمان های اجتماعی:

برخی از سازمانهای داوطلب برروی ارضای نیازهای اجتماعی اعضای خود تمرکز دارندوفعالیت های آنها وسیله ای برای توسعه مهارت های اجتماعی اعضاءاست.(افرادی که اعتماد به نفس خود را دست داده اند)

5- سازمان های ایدئولوژیکی ومذهبی:

گروه هاوتیم های ورزشی مساجد،نمونه هایی از سازمان های داوطلب ورزشی هستند که ازورزش به منزله وسیله ای برای ترویج وتبلیغ استفاده می کنند.(تشکیل تیم هنرمندان باهدف ترویج حس انسان دوستی درمیان افراد).

نحوه جذب وبه کار گیری داوطلبان:

 جذب داوطلبان باید بخش اساسی ومستمر برنامه های یک سازمان ورزشی باشد. برای جذب داوطلبان ورزشی باید با سازمان های دولتی وخصوصی  که نیروهای داوطلب ورزشی تحت پوشش دارند،ارتباط برقرار کرد.

 نحوه جذب از طریق:

 طراحی وب سایت،چاپ پوستر،اعلامیه،بروشور وآگهی مطبوعاتی. پس از اینکه داوطلبان مراجعه وبرگ های ثبت نام را پر کردند به دو دلیل باآنها مصاحبه می شود.

1- به منظور انتخاب افراد اصلح

2- برای تعیین میزان علاقه وتوانایی وبررسی انگیزه هاو ویژگیهای آنها از قبیل نظم وانضباط،وقت شناسی،

   مسئولیت پذیری اجتماعی وتوانایی ایجادارتباطات موثر.

سازماندهی وبه کارگماردن داوطلبان درهرسازمان یا رویداد ورزشی باید برمبنای دانش،تجربه،توانایی وعلاقه داوطلبان صورت گیرد.

آموزش داوطلبان:

غالباٌداوطلبانی که دررویدادهای ورزشی به کارگرفته می شوند آموزش دیده نیستند.  ندادن آموزش به کسانی که می خواهند دربرگزاری یک رویداد ورزشی به طورداوطلبانه یا موظف کار کند نوعی کوتاهی است.  بروزهرگونه اشتباه از سوی برگزار کنندگان،غیرقابل جبران است.

 مدیران برگزاری رویدادهای ورزشی با استفاده ازچهارروش زیر  می توانند نیازبه آموزش کارکنان موظف وداوطلبان را تعیین کنند

1- ارزیابی عملکرد:

کارهرفردداوطلب یا کارمندرا درطی رویداد های ورزشی مورد ارزیابی قرار داد وعملکرد اورا با معیار های تعیین شده سنجید.

2- تجزیه وتحلیل شرایط کار(شغل):

 با توجه به جایگاه وموقعیت هرفرد، مثل:داور ومربی که نحوه آموزش آنهابا یکدیگر تفاوت دارد.

3- تجزیه وتحلیل سازمانی:

اثر بخشی کمیته ها وعملکرد آنها دررویدادهای قبلی باید مورد ارزیابی قرارگیردوکارکنانی که د رویداد قبلی عملکرد ضعیفی داشته انددر برنامه آموزشی شرکت کنند.

4- بررسی منابع انسانی:

باید از کارکنان موظف وداوطلبان خواست تا مسائل ومشکلات را که درکارخود با آنها مواجه شده اندرا شرح دهند.سپس واحد آموزش باید اقدامات لازم را برای آموزش به عمل آورد.

چهارروش برای آموزش افراد:

1- آموزش به فرد درهنگام کار است که به لحاظ محدودیت زمانی وحجم گسترده عملیات کمترصورت می گیرد.

2- حضوردرکلاس های درس وکارگاهای آموزشی که قبل از برگزاری رویدادورزشی انجام می شود.

3- آموزش درشرایط مشابه شرایط واقعی کاراست.

4- آموزش ازطریق وسایل سمعی بصری وجزوات آموزشی

است

فصل 4 (بازاریابی مسابقات ورویدادهای ورزشی)

تعریف بازاریابی:

واژه بازاریابی در زبان انگلیسی به معنی به بازار رساندن،بازار یافتن یا کلیه عملیاتی است که درفاصله تولید تا مصرف باعث تسریع روند انتقال کالا یا تسهیل فروش شود.

تعریف بازاریابی ورزشی:

  «فرایند طراحی واجرای فعالیت هایی برای تولید،قیمت گذاری،افزایش مشتریان وتوزیع یک محصول یا خدمت ورزشی برای ارضای نیاز ها یا تمایلات مشتریان وتحقق اهداف سازمان یا شرکت.»

 بنابراین منشاء ورکن اساسی نظام بازاریابی،نیازها وخواسته های انسان است  مفهوم محصول تنها به کالا منحصر نمی شود بلکه هر نوع خدمت برای افراد برانگیزننده باشد می توان محصول خدماتی تصور کرد.بنابراین بازاریابی ورزشی فرایند تامین خدمات خوش آیند ومناسب ورزشی برای مردم جامعه است.

مدیریت بازاریابی:

مدیریت بازاریابی عبارت است ازتجزیه تحلیل،طرح ریزی،اجراونظارت برنامه های تعیین شده،برای فراهم آوردن مبادلات مطلوب با بازارهای مورد نظر برای دستیابی به هدف های سازمان.

ابعاد مختلف مدیریت بازاریابی

1- بازارگرایی: گرایش به بازار ونیاز های مشتریان

2- بازار شناسی: شناخت بازاربه منزله عنصر لازم برای هر تصمیم اصولی

3- بازار یابی: یافتن مناسب ترین بازار برای توزیع موثرترمحصول

4-بازار سازی: نفوذ در بازار ومعرفی محصولات یا خدمات

5- بازارگردی: آشنا شدن با تغییرات وتحولات بازار های دیگر

6- بازار سنجی: ارزیابی گذشته وحال خود ودیگران برای ترسیم آینده

7- بازار داری: حفظ رضایت مشتریان وتشویق آنها برای ادامه خرید

8- بازار گرمی: تبلیغات به منظور آگاهی رساندن به خریداران ومقابله بارقبا

تحقیقات بازاریابی

چرخه خدمات رسانی به خریداران با تحقیق بازارآغاز می شود وبا ارائه خدمات خاتمه می یابد. در ارائه خدمات باید به موضوعی که بسیار مهم است توجه شود، یعنی توجه به نیاز وتوقع خریدار.

تعریف تحقیقات بازاریابی:

«تحقیقات بازاریابی عبارت است از جمع آوری وتجزیه وتحلیل وگزارش اطلاعات به منظور پاسخگویی به سوالات مدیران برای تصمیم گیری در خصوص یک فرصت یا مشکل ویژه بازاریابی.»

در مدیریت ورزشی ومسابقات،تمامی کسانی که درگیر برگزاری رویداد یا رقابت ورزشی هستند باید به منزله  بخشی از فرایند بازاریابی ورزشی تلاش قابل ملاحظه ای را در جهت ایجاد جاذبه ورزشی ورضایت کلیه ورزشکاران وافراد شرکت کننده در رویداد ورزشی از خود نشان دهند.

دربرگزاری یک جشنواره یا المپیاد ورزشی کلیه اجزای سازمان برگزار کننده درایجاد رضایت شرکت کنندگان موثرند.از جمله:

    - ارائه خدمات کیفی،                    - نظم وانضباط حاکم براجزای سازمان برگزار کننده رویداد

    - قضاوت منصفانه داوران             - برخورد توام باعزت واحترام متصدیان امور اسکان،تغذیه وترابری و....

در حوزه بازاریابی رویدادهای ورزشی بزرگترین وظیفه هر یک از افرادی که به نحوی در برگزاری آن رویداد دخالت دارند آن است که معتقد به فرایندبازاریابی ورزشی وکسب رضایت مشتری باشند.وبا تحقیق ونظر سنجی،عوامل موثر در رضایت مندی شرکت کنندگان را تعیین کنندوبه مرحله اجرا درآورند. بنابراین بازاریابی ورزشی نوعی علم وهنر تحریک نیازهای ورزشی افراد است.

هفت نکته درتحقیقات بازاریابی

در تحقیقات بازاریابی بازاریاب ها باید بتوانند پاسخ سوالات مهم را بدست آورند.

1- بازار شامل چه کسانی است(مصرف کنندگان)؟occupants

2- بازارچه می خرد(موضوعات خرید)؟objects

3- بازار چرا می خرد(اهداف خرید)؟objecties

4- چه کسانی در خرید مشارکت می کنند(سازمان خرید)؟organizations

5- بازار چگونه می خرد(عملیات خرید)؟operatomps

6- بازار چه موقع می خرد(موقیت های خرید)؟occasions

7- بازار از کجا می خرد(فروشگاه ها)؟outiets

ترکیب بازاریابی

ترکیب بازاریابی به معنی مجموعه ای از اجزاءیا مقوله های مهم درارزیابی وتصمیم گیری های مربوط به بازاریابی یک سازمان است.این اجزاءموثر به چهارpمعروف است که عبارتنداز:

1-محصول: productیا خدماتی که نیاز مصرف کننده را برآورده می سازد.

2- قیمت: priceیابهایی که مشتری باید برای دریافت محصول یا خدمات بپردازد.

3- مکان: placeبه معنی مجرای توزیعی که محصول را برای مشتری قابل حصول می کند.

4-ترویج: promotionترغیب وتشویق مشتری برای خرید محصول یا خدمات.

حامیان مالی رویداد های ورزشی

حامیان مالی از رویدادهاووقایع برای یافتن مشتری برای شرکت تولیدی یا تولیدی یا خدماتی خویش استفاده می کنند. آنها با تقویت ارتباطاتشان دررویدادها ووقایع ورزشی به فرصت های تجاری بیشترمی اندیشند. درواقع حمایت مالی یکی ازباارزش ترین شیوه هایی است که شرکت ها می توانند به اهداف بازاریابی دست یابند وارتباط اثر بخش خود را با مشتری حفظ کنند.

فواید حمایت مالی ازرویدادهای ورزشی

1- وفاداری مشتریان به آرم: هنگامی که آرم محصولی شناخته شودمردم به راحتی وآرامش بیشتر وبا اتلاف وقت کمتری می توانند اقلام مورد نیاز خود را تهیه کنند.

2- اثر بخشی هزینه تبلیغات: تبلیغات درعرصه ورزش به نسبت سایر شیوه های تبلیغی اثربخش تروبا نفوذ تراست.

3- فعال سازی واحد تولیدی یا خدماتی: حمایت مالی شرکت های تولیدی یا خدماتی از یک رویداد ورزشی باعث احیاءوفعال شدن آنها،زنده شدن آرم محصولشان وتجلی بیشتردرمقایسه با سایرشرکت ها می شود.مثال.شرکت سواچ سازنده ساعت،نمونه ای است که پس از المپیک96احیاشد. تولیدی ورزشی امینی-حصاری-مجید-شکاری و......در ایران.

4- جذب مشتریان خاص: ازاین طریق میتوانند یک باشگاه خاص یا طرفداران یک رشته ورزشی یا بازیکنان را به خود جلب نمایند.

5- ایجاد انحصار: با افزایش شناسایی یک شرکت در بین رقبا،قابلیت انحصاری شدن یک آرم تقویت می شود.

6- مشارکت جامعه: حمایت مالی یک شرکت از یک رویدادورزشی باعث برخورداری آن شرکت از مشارکت اجتماعی می شود.

7- بازگشت سرمایه: بازگشت سرمایه یک شرکت از طریق حمایت مالی از یک رویداد ورزشی وتبلیغات محصولات آن شرکت در عرصه ورزش سریع تر ومطمئن تر میشود.

بازاریابی ورزشی برای کسب حمایت مالی

بازاریابان ورزش کسانی هستند که اطلاعات مربوط به محصول یا خدمت شما راارائه می دهند وقادرند درفرایند خرید برمصرف کننده تاثیر بگذارند. ورشکاران نخبه وقهرمانان نیز می توانند با تایید یا مصرف محصولات ورزشی برفروش آنها تاثیر گذار باشند.مثال:استفاده بازیکن معروف بسکتبال به نام شکیل انیل از تولید کننده کفش ریبوک یا جردن ازمحصولات نایک اشاره کرد. بودجه ناک برای مربیان بسکتبال دانشگاه های آمریکا تقریباٌچهار میلیون دلار وجه نقد وششصد هزار دلار کالای افتخاری است.

بازاریابی ورزشی برای کسب حمایت مالی

بازاریابان ورزش کسانی هستند که اطلاعات مربوط به محصول یا خدمت شما راارائه می دهند وقادرند درفرایند خرید برمصرف کننده تاثیر بگذارند. ورشکاران نخبه وقهرمانان نیز می توانند با تایید یا مصرف محصولات ورزشی برفروش آنها تاثیر گذار باشند.مثال:استفاده بازیکن معروف بسکتبال به نام شکیل انیل از تولید کننده کفش ریبوک یا جردن ازمحصولات نایک اشاره کرد. بودجه ناک برای مربیان بسکتبال دانشگاه های آمریکا تقریباٌچهار میلیون دلار وجه نقد وششصد هزار دلار کالای افتخاری است.

شرکای حامی بازیهای المپیک

 1- شرکت کوکاکولا: حمایت خود را از سال1928آغاز کرده.

2- شرکت آی بی ام: از طریق ثبت داده ها،اعلام نتایج وتفسیرآنها به بازیهای المپیک کمک می کند.

3- شرکت بیمه جان هانکوک:

4- شرکت کداک: نیازهای تصویری خانواده المپیک رادربازی ها برطرف می کند.

5- شرکت مک دونالد: حمایت خود را با ارائه خدمات غذایی به تمامی ورزشکاران مربیان وهواداران در بازی های المپیک ارائه می کند.

6- شرکت صنعتی الکتریکی مات سوشی تا: خدمات خود را با آرم پانوسونیک یکی از سازندگان بزگ لوازم صوتی وتصویری در جهان به المپیک ارائه می دهد.

7- شرکت سامسونگ: این شرکت دستگاه ارتباط بی سیم را در بازیهای المپیک وبازیهای آسیایی عرضه می کند.

8- مجله تایم وشرح ورزشی: این مجله حق چاپ یادبودهای بازی های المپیک را دریافت کرده است.

9- شرکت پستی یوپی اس: این شرکت خدمات ارسال مراسلات وارسال بسته ها ودعوت نامه ها را برا ی خانواده المپیک انجام می دهد.

10- شرکت ویزا : خدمات مالی بازی های المپیک را به عهده دارد.

11- شرکت زیراکس: در طی بازی هاشرکت زیراکس اسناد معتبری را جمع آوری وبهترین ابزار تکثیر اسناد را در اختیار کمیته های ملی المپیک قرار می دهد.

فصل 6: (مدیریت وسرپرستی کاروان های ورزشی اعزامی به مسابقات برون مرزی)

تاثیرمدیریت کارآمد واثر بخش در کاروان های ورزشی:

-          باعث هدایت صحیح ومنطقی کاروانهای ورزشی می شود.

-          حداکثر استفاده ورزشکاران ازتوان خود دررقابت های  ورزشی.

-          داشتن آرامش روانی.

 تاثیر مدیرت ناکارمد(ناصحیح):

-          برعملکرد ورزشکارتاثیر مخرب می گذارد.

-          کاهش مسائل روحی روانی

وظایف سرپرست کاروان ورزشی:

-          برنامه ریزی                      - سازماندهی                     - هدایت وایجاد هماهنگی

سرپرست کاروان باید هماهنگی لازم را بین ارکان کاروان و وظایف هرکدام را به طور مشخص اعلام کند.تاکاروان بتواند موفقیت آمیز عمل نماید.

اقدامات قبل از اعزام کاروان

1- تامین بوجه واعتبارات ریالی وارزی:

-          بررسی وتخمین هزینه ها براساس تعداد نفرات اعزامی

-          پیگیری برای تامین اعتبارات ریالی وارزی از سازمان های ذیربط

-          جذب درآمد از حامیان مالی

2- گذرنامه:

- اطلاعات لازم در خصوص مراحل صدور گذرنامه از اداره گذرنامه کسب کند.

- صدور گذر نامه نیاز به مدارکی ازجمله:اصل وکپی شناسنامه فرم تکمیل شده وعکس مربوط به گذرنامه وقبض بانکی

-          صدور گذرنامه یا تمدید اعتبارآن مستلزم پیش بینی زمان بخصوصی است که قبلاًباید مد نظر قرارگیرد.

-          قبل از عزیمت باید اطلاعات گذرنامه کلیه اعضای کاروان از قبیل شماره گذرنامه،تاریخ ومحل صدورآن را تهیه کنید و چند نسخه از آنها را نگهدارید برای مواقع ضروری.

- چنانچه ورزشکار شما دانش آموز،دانشجویا سرباز باشد یافاقد کارت پایان خدمت باشد باید قبل از اعزام مکاتبات لازم را با سازمان ذیربط در خصوص خارج از کشورانجام به اداره نظام وظیفه بدهید.

3- تهیه روادید(ویزا):

برای عزیمت به کشور دیگر نیازمند روادیدآن کشورمیباشد که باید از کشور مقصد دریافت کرد.

برای اخذ روادید مواردزیر رامد نظر داشته باشید.

-          باسفارت کشوری که قصد مسافرت به آن رادارید تماس حاصل کنید واطلاعات لازم را برای اخذ روادید دریافت دارید.

- از کمیته برگزاری مسابقات در کشورمیزبان بخواهید اسامی اعضای کاروان را برای سفارت کشور خود درتهران ارسال کند تادرصورت مراجعه وارائه دعوت نامه مسابقات،سفارت آن کشور در تهران قبلاًاز اسامی اعضای کاروان مطلع باشد. 

-          روادید برای مدت محدودی صادر می شود اگر بیش از مدت تعیین شده در کشور مورد نظراقامت کنید ممکن است در قبال این جریمه پرذاخت کنید ویا بازداشت شوید.

-          صدورروادید برخی از کشورها حداقل به یک ماه نیاز دارد،در این حالت سرپرست کاروان ورزشی باید برنامه ریزی لازم راانجام دهد.

-          در بعضی موارد کشورمیزبان فاقد سفارت در ایران است،مانند تایوان در این صورت بایدبا کشور میزبان هماهنگی کرد تا ویزا در کشور ثالث دریافت شود.

-          ممکن است مایه کوبی جزوشرایط ورود به کشورمحل ورزشی باشد در این صورت ارائه کارت مایه کوبی برای دریافت ویزا ضروری است.

دریافت مجوز خروج

-          اگرکاروان ورزشی شماازمنابع ارزی دولتی استفاده کند قبلاًاز هیئت پنج نفره ای که نهادریاست جمهوری تعیین کرده مجوز خروج دریافت کنید.

-          باید حداقل بیست روزتایک ماه قبل ،اسامی اعضای کارون خود را به نهاد ریاست جمهوری منعکس کرده باشند.

-          کاروان های ورزشی اعزامی از جانب سازمان تربیت بدنی مجوز

-          خروج خود را از شورای برون مرزی این سازمان دریافت کنند.

-          چون ترکیب نهایی تیم های ورزشی تاآخرین اردو قطعی نیست بهتر است اسامی کلیه افرادحاضر در اردو معرفی ودرخواست شود.

به همراه داشتن مدارک ضروری

-          گذرنامه،کارت شناسایی خود وکلیه افراد همراه وهمچنین قبض عوارض خروج از کشور.

-          کارت شناسایی بین المللی دانشجویی ودانش آموزی.

-          فرم ویژه بیمه هزینه مراقبت های درمانی .

-          کارت بیمه لوازم.

-          بلیت هواپیما،قطعی شدن بلیت هواپیما حداقل سه روز قبل از عزیمت .

-          گواهی نامه رانندگی بین المللی سرپرست کاروان

-          داشتن نقشه شهر یا منطقه  مقصد

-          اصل گواهینامه دانشجویی.شامل نام دانشگاه،رشته تحصیلی وسال ورود به دانشگاه(به زبان انگلیسی)ضروری است.

-          تصویر برگ های ثبت نام .برگ های ورود وبرگ های پذیرش به انضمام یک قطعه عکس برای سهولت در صدور کارت شناساییiD))

-          دفترچه حاوی اطلاعات برنامه مسابقات،ازجمله ایام سفر،محل مسابقات،محل های اقامت ،جدول مسابقات ودرجه حرارت کشور میزبان.

-          برگ تکمیل شده مشخصات کلیه اعضای کاروان،برگ تعیین ترکیب اعضای کاروان در خوابگاه دهکده بازی.

سایر اقدامات ضروری:

-          تهیه وتدارک پرچم های ملی برای توزیع در بین تماشاچیان ایرانی وسازماندهی تماشاچیان از طریق سفارت ایران در کشور میزبان.

-          ایجاد هماهنگی لازم با نمایندگان رسانه های گروهی در داخل وخارج از کشور.

-          کسب اطلاع از مقررات گمرکی کشورمقصدومقرارت شرکت هواپیمایی ای که با ان سفر خواهید کرد.

-          سازماندهی افراد اعزامی،تقسیم وظایف دقیق نفرات کادر سرپرستی کارکنان اعزامی

-          تشکیل جلسات اطلاع دهی وهماهنگی با سرپرستان ومربیان تیم ها در طول حضور در دهکده بازی هاویا محل اسکان تیم ها

-          شرکت در جلسات هماهنگی کمیته برگزاری مسابقات به منظور کسب اطلا از روند مسابقات وتسهیلات موجود .